Často kladené otázky
Často kladené otázky Potřebujete pomoc?
Níže napište téma, které hledáte, nebo hledejte v příslušné části.
 • Země trvalého pobytu znamená zemi vašeho trvalého pobytu v okamžiku požádání o toto pojištění. Je to země, kam byste byl v případě potřeby/nutnosti dopraven při zdravotní nouzové situaci.
   
 • Musíte uvést zemi svého skutečného trvalého pobytu, tedy zemi, kde sídlíte podle zákona.
   
 • Pro obdržení svých poštovních zásilek můžete uvést odlišnou poštovní adresu.
Pojištění na nehody spadající do pojištění typu DAN Europe Sport Member zahrnuje zdravotní náklady vzniklé následkem nehody podle platných pojistných podmínek (během provádění potápěčských činností musí pojištěnec učinit všechna přiměřená opatření pro svou bezpečnost). Proto nebudeme ověřovat, zdali pojištěnec má specializaci pro suchý oblek nebo ne.
 • DAN Europe doporučuje, aby se nepřekračoval limit potápěčské certifikace. Nicméně – pouze pojištění typu Sport Bronze obsahuje hloubkový limit do 40 m při použití stlačeného vzduchu nebo nitroxu, žádný další druh pojištění hloubkový limit nestanovuje. Proto pojištění na potápěčské nouzové situace platí i v případech, kdy se potápěč potopí hlouběji, než povoluje jeho certifikace.
   
 • Na druhou stranu, pojištění na odpovědnost třetí strany přestává platit, jestliže se poruší nějaký zákon nebo předpis, a to včetně potápění se do větší hloubky než povoluje certifikace.
 • DAN Europe nenabízí pojištění potápěčského vybavení.
   
 • Pojištění typu Sport Silver a Gold se vztahuje pouze na výbavu pojištěnce nebo záchrance pro případy odškodnitelné vlastní potápěčské nehody nebo odškodnitelné potápěčské nehody třetí strany (do pojistného limitu uvedeného na dokladu o pojištění).
 • Rozšíření pro případ úmrtí: Svůj limit plnění pro případ úmrtí při potápěčské nehodě můžete rozšířit o 25 000 € nebo 50 000 €. Toto rozšíření se nevztahuje na technické ponory.
   
 • Travel No-Limits: Můžete rozšířit trvání pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině na celé předplatné období (jeden rok).
   
 • Výhody pro vaši rodinu: Můžete sem zahrnout pojištění na nepotápěčské nouzové situace v cizině vztahující se na členy své rodiny (partnera a/nebo děti).

Profesionálním potápěním se míní poskytování rad a instrukcí při šnorchlování a/nebo rekreačním potápění. Patří sem služby související s organizací, dozorem, školením, doprovodem nebo průvodcovstvím, to znamená služby poskytované potápěčskými instruktory, asistenty instruktorů nebo průvodci pod vodou, a to při rekreačních i pracovních potápěčských aktivitách (dobrovolně nebo za úhradu) pro agentury zajišťující bezpečnost osob při zmíněných činnostech. Potápěčské aktivity spojené přímo nebo nepřímo s vědou, výzkumem a/nebo se společenskými událostmi se do profesionálního potápění řadí rovněž (pokud se nejedná o čistě dobrovolnou činnost bez jakékoliv úhrady či odměny).

 • Rekreační potápění znamená technické a netechnické rekreační potápění, za které se neposkytuje finanční odměna.
 • Potápěčtí instruktoři a průvodci se mezi rekreační potápěče nepočítají.
 • Tento typ zahrnuje pojištění pro případy nehod při rekreačním i profesionálním potápění (přístrojovém i volném) v celém světě po dobu 365 dnů.
 • Pojištění nouzových situací nesouvisejících přímo s potápěním: platné pouze při cestách do ciziny, po určitý počet dní, který se liší podle druhu pojištění. Jestliže si přidáte jako další výhodu „Travel No-Limits”, rozšíříte trvání pojištění na nepotápěčské nehody na celé pojistné období (jeden rok).
 • Pojištění na odpovědnost třetí strany a právní obranu související s profesionálním potápěním (není dostupné ve všech zemích).

Máte-li pojištění typu Pro nebo Dive Centre, máte dvě možnosti:

 1.  podle druhu vašeho pojištění, můžete zaregistrovat zdarma některé ze svých studentů nebo všechny. Jedná se o bezplatné pojištění studentů.
 2.  můžete pro své studenty zakoupit specifické pojištění. V takovém případě se jedná o pojištění studentů. Více informací najdete na těchto webových stránkách:
 • Můžete tak učinit prostřednictvím svého MyDAN, ovšem za předpokladu, že máte pojištění typu Pro nebo Dive Centre.
 • Jakmile svého studenta zaregistrujete systémem bezplatného pojištění studentů nebo pojištění studentů, obdržíte oba potvrzovací e-mail.

Mohou se lišit hlavně čtyřmi vlastnostmi:

 • Kurzy  bezplatné pojištění studentů lze použít pouze pro studenty začátečníkyPojištění studentů lze použít i pro studenty jiných kurzů.
 • Celkový limit  bezplatné pojištění studentů znamená jeden celkový limit ve výši €15000 pro všechny studentyPojištění studentůznamená rozsah jednotlivého pojištění každého studenta až do částky € 30000.
 • Trvání — bezplatné pojištěnístudentů trvá 90 dní – pojištění studentů trvá  365 dní. V každém případě však obě pojištění končí dnem vydání certifikace studentovi.
 • Přítomnost instruktora  bezplatné pojištění studentů zůstává v platnosti, pokud instruktor, který toto pojištění aktivoval, učí kurz osobně. Pojištění studentů  se vztahuje na pojištěné studenty bez ohledu na to, kdo skutečně kurz vyučuje.

Ano, tato pojištění můžete použít i pro studenty žijící v kterékoli jiné zemi.

Ano, platí po celém světě.

Historie bezpečného a úspěšného podnikání s potápěním je dobrým signálem , který dokazuje, že pracujete dobře a správně, ale určitě to neznamená, že se nepohybujete v rizikovém prostředí. Riziko existuje vždy a všude, navzdory veškeré péči a opatrnosti. Program HIRA od DAN vám umožní nahlédnout na své podnikání z jiného úhlu, kriticky a použitím mnoha kritérií. Ono je totiž velmi snadné dokonce i pro ty nejzkušenější z nás uspokojit se dosavadním stavem a přehlédnout stará nebezpečí i nová rizika, která se postupem času objevují.
Procházení tohoto programu vás může ujistit, že máte existující rizika pod kontrolou, navíc může být výsledkem celého kontrolního procesu situace, kdy si stanovíte svou vlastní pevnou základnu, oproti které budete poměřovat a posuzovat možná budoucí nebezpečí související s vaší činností.

 

Jako operátora potápění vás program HIRA seznámí se zcela novými aspekty zvládání rizik a vypořádání se s odpovědností vyplývající z vaší činnosti. Organizované zvládání rizik, jak jsme toho svědky v letecké dopravě nebo např. ve zdravotnictví, se zatím do podnikání s potápěním příliš nerozšířilo, i když i zde dochází ke ztrátám a soudním řízením. Při potápění (a podnikání s ním) existuje riziko prakticky všude a hrozí nebezpečí, že se ledasco považuje za jasné a zaručené a možná nebezpečí se prostě přehlížejí. Jako operátoři a lidé odpovědní za bezpečnost svých zaměstnanců i klientů si takové opomíjení a přehlížení nebezpečí prostě nemůžete dovolit. Program DAN HIRA je jedním ze způsobů, jak si můžete zkontrolovat své podnikání a ujistit se, že bezpečnost neberete za samozřejmost a na lehkou váhu. Prozatím neexistující nehoda neznamená, že je bezpečnost zcela zaručena.

Dokonce i potápěčtí profesionálové, kteří nevlastní potápěčské středisko nebo obchod čelí mnoha nebezpečím jak ve vodě, tak i na souši. Umět rozpoznat možné problémy při nejrůznějších činnostech spojených s potápěním a mít pod kontrolou právní odpovědnost za svou činnost i za své klienty je pro profesionály naprosto klíčové jak z hlediska své ochrany, tak i pro úspěch při svém podnikání. Profesionální potápěči se neustále setkávají s rizikem spojeným s výukou, při přepravě výbavy i svých studentů, při provozování nebo organizací charterové dopravy a v mnoha dalších situacích souvisejících s podnikáním v oblasti potápění. Tato úskalí se často přehlížejí, čímž se profesionální potápěči vystavují mnoha nebezpečím. Program DAN HIRA byl vytvořen za účelem tyto nedostatky odstranit a udržet v bezpečí při výuce vás i vaše studenty.

Program HIRA od DAN byl sestaven tak, aby podporoval podnikání s potápěním, snižoval možné ztráty vzniklé při této činnosti a předcházel zraněním. Průmysl potápění se neobejde bez profesionálů a zlepšování bezpečnosti při potápění nelze omezit jen na rekreační potápěče. Profesionálům typu DAN Pro, členům typu Club a partnerům kategorie Business se poskytuje bezplatně jako aktivní příspěvek ke zvyšování bezpečnosti v našich komunitách, abychom všichni prosperovali co nejlépe.

Program DAN HIRA został stworzony dla wszystkich profesjonalistów nurkowych. Nieważne, czy jesteś instruktorem, operatorem łodzi czarterowej, właścicielem bazy nurkowej lub prowadzisz firmę oferującą sporty wodne jako dodatkowe źródło dochodu – zawsze możesz wykorzystać HIRA w swojej działalności. Ze względu na szeroką bazę użytkowników tego programu, nie wszystkie jego elementy będą odpowiednie dla wszystkich typów działalności, dlatego do Ciebie należy decyzja, które części programu przyniosą Ci najwięcej korzyści. Jest to narzędzie, które pomoże Ci zarządzać ryzykiem, a nie program, który je ocenia lub daje na nie pozwolenie. Jego celem jest zapewnienie pomocy kompetentnym i entuzjastycznym osobom w rozwinięciu firmy i zmniejszenie odpowiedzialności.

 • VELKÁ ÚNAVA - SLABOST
 • SILNÁ ŽÍZEŇ A VELKÉ SUCHO V ÚSTECH
 • ZAPADLÉ OČI A/NEBO OČI, KTERÉ NEPRODUKUJÍ SLZY
 • OSM HODIN BEZ POTŘEBY MOČENÍ
 • SUCHÁ KŮŽE SE SNÍŽENÝM NAPĚTÍM, KTERÁ SE PO ŠTÍPNUTÍ VRACÍ JEN POMALU DO PŮVODNÍHO STAVU
 • RYCHLÝ SRDEČNÍ TEP, SLABÝ PULS
 • ZRYCHLENÝ DECH
 • NÍZKÝ KREVNÍ TLAK
 • PODRÁŽDĚNOST A ZMATENOST
 • KŘEČE
 • ZHORŠENÝ STAV VĚDOMÍ
 • ŽÍZEŇ (TZN. ČLOVĚK BY NEMĚL PÍT, AŽ KDYŽ MÁ ŽÍZEŇ, PROTOŽE TO JIŽ NAZNAČUJE MÍRNOU DEHYDRATACI)
 • ZÁVRATĚ
 • BOLESTI HLAVY
 • SVALOVÉ KŘEČE
 • ÚNAVA
 • SUCHO V ÚSTECH
 • TMAVĚ ZBARVENÁ MOČ
 • SNÍŽENÉ VYLUČOVÁNÍ MOČI

Existují tři úrovně kontaminantů, které mohou znečišťovat dýchací plyn:

 1. Jako oxid uhelnatý (CO) se nejčastěji ve stlačeném plynu vyskytují: oxid uhličitý (CO2), vlhkost (H2O), kondenzovaný olej, částice a zápach;
 2. v určitých geografických oblastech se rovněž objevují: těkavé uhlovodíky a organické sloučeniny, např. metan (CH4);
 3. poměrně vzácný, ale přesto známý je výskyt i jiných toxických látek: např. výparů z čistících produktů a halogenovaných rozpouštědel, emisí z motorových vozidel, síry a produktů nebo výparů na bázi dusíku.

Velké množství oxidu uhličitého (CO2) zvyšuje frekvenci dýchání, což při potápění do větších hloubek znamená respirační riziko. Rovněž snižuje schopnost vnímání, vyvolává pocit nepohody, závratě nebo strnulost a v extrémních případech může vést k bezvědomí až úmrtí.

Nadměrná vlhkost může zapřičiňovat „zamrznutí“ či neotevření regulačních ventilů. Také zvyšuje korozi a rezavění lahví, což nepříznivě ovlivňuje filtrační prvky a mívá za následek produkci chemických zápachů vedoucích až k nauzee či podráždění dýchacích cest.

Co se týče oleje, zdravotní problémy mohou působit hlavně malé částečky, protože ty tělesné čistící mechanismy nedokáží odstranit (na rozdíl od větších částic). Zadržené částečky oleje pak mohou být zdrojem infekce. Olejové výpary jsou také nebezpečné pro možnost vzniku požáru.

Prach je nebezpečný jak pro plíce, tak i pro jemné součásti regulačních prvků.

Všechna tato znečištění vyžadují pozornost potápěčů, pečlivou údržbu v potápěčských střediscích a dobré povědomí o nich u všech zúčastněných osob.