Podmínky použití a právní omezení

Podmínky použití Webová stránka DAN Europe – Podmínky použití a právní omezení

UPOZORNĚNÍ: PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY JEŠTĚ PŘED POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY. POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. JESTLIŽE JE NEPŘIJÍMÁTE, TUTO STRÁNKU NEPOUŽÍVEJTE.


Použití stránky

DAN Europe (dále jen "DAN") vám povoluje nahlédnout a stáhnout materiály obsažené na této webové stránce (dále jen "stránka"), avšak pouze pro vaše osobní a nekomerční použití – za předpokladu, že budete respektovat veškerá upozornění týkající se autorských a dalších vlastnických práv, která jsou uvedena na původních materiálech a/nebo na jejich kopiích. Materiály dostupné na této stránce nesmíte nijak upravovat, reprodukovat, veřejně vystavovat, rozšiřovat, ani jinak používat k veřejným či komerčním účelům. Také se zakazuje jakékoliv použití těchto materiálů na jiných webových stránkách nebo v prostředí počítačových sítí. Materiály umístěné na této stránce podléhají autorskému právu a jejich jakékoliv neoprávněné použití může znamenat porušení zákonů vztahujících se na autorské právo a/nebo obchodní značky. Jestliže porušíte tyto podmínky, okamžitě tím končí vaše oprávnění používat tuto stránku a jste povinni okamžitě zničit veškeré z ní stažené nebo vytištěné materiály.


Odmítnutí odpovědnosti

MATERIÁLY (VČETNĚ VEŠKERÉHO SOFTWARE) A SLUŽBY NA TÉTO STRÁNCE SE POSKYTUJÍ "TAK, JAK JSOU", TEDY BEZ ZÁRUK, TO ZNAMENÁ I BEZ ZÁRUKY PODPORY PRODEJNOSTI A/NEBO VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ ÚČEL A/NEBO NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Závazky a povinnosti organizace DAN týkající se jejích produktů a služeb se řídí pouze dohodami, podle kterých se zmíněné produkty a/nebo služby poskytují a nic na této stránce nesmí být vykládáno v rozporu s takovými dohodami.

DAN nezaručuje přesnost a úplnost materiálů, software nebo služeb na této stránce.

DAN může materiály a služby (nebo produkty a s nimi související ceny) uveřejněné na této stránce měnit, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. Materiály a služby uváděné na této stránce mohou být i zastaralé a DAN nemusí takové materiály a služby na této stránce aktualizovat.

Informace uveřejněné na této stránce se mohou týkat produktů, programů nebo služeb, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Obraťte se na svou místní kontaktní osobu pro DAN s žádostí o informace ohledně produktů, programů a služeb, které vám mohou být dostupné. Místně platné zákony možná nepovolují vyloučení předpokládaných a/nebo samozřejmých záruk, proto se na vás toto vyloučení nemusí vztahovat.


Omezené ručení

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ORGANIZACE DAN, JEJÍ DODAVATELÉ NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ZTRÁT Z UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VZNIKLÉ Z DŮVODU NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT TUTO STRÁNKU NEBO NÁSLEDKEM POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY, WEBOVÝCH STRÁNEK S TOUTO STRÁNKOU SPOJENÝCH A/NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ A/NEBO SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA KTERÉKOLIV TAKOVÉ STRÁNCE, I KDYBY TO SOUVISELO SE ZÁRUKOU, SMLOUVOU, ZRUŠENÍM PRÁVA NEBO JINÝM PRÁVNÍM PROSTŘEDKEM - BEZ OHLEDU NA TO, ZDALI BYLA ORGANIZACE DAN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA NEBO NE.


Použití software

Software umožňující stažení materiálů z této stránky je chráněné autorským právem DAN a/nebo jejích dodavatelů. Použití tohoto software se řídí podmínkami podle licenční dohody pro konečného uživatele, kterážto dohoda se vztahuje na zmíněné software nebo je jeho součástí (dále jen "licenční dohoda"). Nepovoluje se stažení nebo instalace žádného software, které souvisí nebo je součástí licenční dohody, pokud jste si nepřečetli a nepřijali podmínky zmíněné licenční dohody. REPRODUKCE NEBO REDISTRIBUCE TOHOTO SOFTWARE SE ZAKAZUJE, VYJMA PŘÍPADŮ A ÚČELŮ UVEDENÝCH V PRÁVĚ PLATNÉ LICENČNÍ DOHODĚ.


Souhlas uživatele

DAN od vás nechce získávat důvěrné a soukromé informace prostřednictvím této stránky. Všechny materiály, informace a zprávy (dále společně označované jako "sdělení"), které poskytnete na tuto stránku, se budou považovat za nedůvěrné a nesoukromé. DAN neponese za taková sdělení žádnou odpovědnost. Organizace DAN a její spolupracovníci smí sdělení kopírovat, zveřejňovat, rozšiřovat, začleňovat do jiných materiálů a používat, a to včetně všech údajů, obrázků, zvuků, textů atd. v nich obsažených – pro jakékoliv komerční i nekomerční účely. S osobně identifikovatelnými informacemi, které poskytnete DAN za účelem získání produktů nebo služeb, se bude zacházet v souladu s prohlášením DAN o důvěrnosti informací získaných způsobem on-line. Zakazuje se zaslat nebo umístit na tuto stránku jakékoliv materiály nezákonné, výhružné, urážlivé, hanlivé, obscénní, pornografické nebo jinak porušující zákon.


Odkazy/linky na webové stránky třetích stran

Linky uvedené na této stránce směřující k webovým stránkám třetích stran se vám poskytují pouze s cílem usnadnit vám orientaci. Použitím linku tuto stránku opouštíte. Pracovníci DAN nekontrolovali stránky třetích stran a DAN nenese odpovědnost za žádnou z takových stránek, ani za obsah v nich uvedený. Proto také DAN takové stránky nijak nepodporuje a nedělá jim reklamu – to se týká všech informací, software nebo produktů či materiálů, které se na takových stránkách nacházejí. DAN rovněž nenese odpovědnost za výsledky či dopady, které by mohly vzniknout následkem použití zmíněných webových stránek třetích stran.


Odkazy/linky na tuto stránku

Na tuto stránku smíte vytvořit odkazy/linky z jiných stránek, ale pouze v souladu s podmínkami obsaženými ve Směrnicích pro odkazy k webovým stránkám DAN a za dodržení všech příslušných platných zákonů.


Všeobecné informace

DDAN spravuje tuto stránku ze svých pracovišť nacházejících se na území Evropského společenství. DAN netvrdí, že materiály a/nebo služby uvedené na této stránce jsou vhodné nebo dostupné k použití mimo území Evropského společenství a také je nenabízí do území, kde by jejich obsah mohl být nezákonný nebo zakázaný. Materiály nebo služby nacházející se na této stránce nesmíte exportovat a/nebo reexportovat a/nebo kopírovat a/nebo upravovat v rozporu s platnými zákony a předpisy včetně zákonů a pravidel platných pro export v Evropském společenství. Jestliže se rozhodnete navštívit tuto stránku odněkud mimo území Evropského společenství, činíte tak z vlastní iniciativy a na svou odpovědnost za dodržení platných místních zákonů. Tyto podmínky jsou sestaveny a řídí se zákony platnými na Maltě a použitím této stránky se podřizujete pravomoci maltských soudů.

DAN může tyto podmínky kdykoliv změnit úpravou zde předloženého znění. Proto byste měli občas navštívit tuto stránku a zkontrolovat si právě platné znění těchto podmínek, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto podmínek se mohou nahradit výslovně sdělenými a označenými právními oznámeními nebo podmínkami umístěnými na jiných stránkách této webové stránky.

Upozornění: Každý, kdo vytvoří odkaz/link na webovou stránku DAN, musí postupovat podle Pravidel pro připojování linkem k webovým stránkám DAN a v souladu se všemi příslušnými zákony.

Pravidla pro připojování linkem k webovým stránkám DAN:

Stránka, která odkazuje na webové stránky společnosti DAN:

  • Může mít link směřující k obsahu webové stránky DAN, ale nesmí tento obsah opakovat
  • By neměla tvořit prohlížeč nebo hraniční prostředí kolem obsahu DAN
  • by neměla vyvolávat dojem, že DAN takovou stránku nebo její produkty podporuje
  • by neměla dezinterpretovat svůj vztah k DAN
  • by neměla uvádět nesprávné informace o produktech a službách DAN
  • by neměla používat logo DAN bez povolení od DAN
  • by neměla mít obsah, který by se dal považovat za nevkusný, agresivní nebo kontroverzní a měla by mít pouze obsah vhodný pro všechny věkové katagorie