Informace o zpracování osobních údajů
Poskytovatel DAN

(Informace podle nařízení EU č. 679/2016)

Purpose of the processing and legal basis

 

DAN (Divers Alert Network) Europe se sídlem na Maltě, ulice Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431 a CF 91003700670, s provozním a správním ústředím v Itálii, C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (dále jen „Vlastník“), informuje podle článku 13 a 14 nařízení EU č 2016/679 (dále jen „GDPR), že s osobními údaji poskytnutými a získanými při registraci pro získání vybraných služeb, stejně jako s údaji, které jsou nezbytné k poskytování těchto služeb, bude nakládáno, m. j. za pomocí elektronických nástrojů, přímo společností DAN (Divers Alert Network) Europe a/nebo třetími stranami, za účely vyjmenovanými níže, podle uvedeného právního základu a na dobu, kdy budou služby čerpány:

  Účely Použité údaje Právní základ Konečné datum, kdy budou údaje vymazány
 1  Účely činností přímo spojených a vyžadovaných pro uskutečnění výcvikových činností a dalších s tím spojených činností/požadovaných služeb.
 • Životopisné a kontaktní údaje.

 • Údaje uvedené v životopise a údaje o vzdělání.

Smlouva, kterou dotyčný uzavřel. 10 let od ukončení platnosti smlouvy.
 2  Účely spojené s naplněním právních závazků.
 • Životopisné a kontaktní údaje.

 • Údaje uvedené v životopise a údaje o vzdělání.

Právní závazky

10 let od ukončení platnosti smlouvy.

 3  Účely spojené s výkonem práv Správce, jako je na příklad právo obhajoby v právním řízení.
 • Životopisné a kontaktní údaje.

 • Údaje uvedené v životopise a údaje o vzdělání.

Oprávněné zájmy 10 let od ukončení platnosti smlouvy (období může být prodlouženo v případě nevyřešeného soudního sporu).
 4  Účely obchodní, přímý a nepřímý marketing a výzkum trhu.
 • Životopisné a kontaktní údaje.

 • Údaje uvedené v životopise a údaje o vzdělání.

Obsah čl. 22, odstavec 2, písmeno c – nařízení EU 679/2016 – GDPR

2 roky od získání dat vyjma případy předchozího vypovězení smlouvy.

V případě právních důvodů pro uchování údajů budou tyto údaje uchovány po dobu, po kterou budou trvat tyto právní důvody, ale nebudou dále využívány za uvedenými účely.

 5 Průzkumy a dotazníky spokojenosti zákazníků.
 • Biografické údaje, kontaktní údaje a další údaje, které umožní zjistit spotřebitelské zvyky subjektu.

 • Údaje uvedené v životopise a údaje o vzdělání.

Obsah čl. 22, odstavec 2, písmeno c – nařízení EU  679/2016 – GDPR

2 roky od získání dat vyjma případy předchozího vypovězení smlouvy.

V případě právních důvodů pro uchování údajů budou tyto údaje uchovány po dobu, po kterou budou trvat tyto právní důvody, ale nebudou dále využívány za uvedenými účely.

 6 Za účelem analýzy toho, jak si zákazníci vybírají a čemu dávají přednost, aby jim mohly být zasílány propagační a informační materiály.
 • Biografické údaje, kontaktní údaje a další údaje, které umožní zjistit spotřebitelské zvyky subjektu.

 • Údaje uvedené v životopise a údaje o vzdělání.

Obsah čl. 22, odstavec 2, písmeno c – nařízení UEU 679/2016 – GDPR

1 rok od získání dat vyjma případy předchozího vypovězení smlouvy.

V případě právních důvodů pro uchování údajů budou tyto údaje uchovány po dobu, po kterou budou trvat tyto právní důvody, ale nebudou dále využívány za uvedenými účely.

 

Mandatory or voluntary nature of disclosure of personal data and consequences of the refusal to provide data

 

Poskytnutí údajů pro účely uvedené pod čísly 1, 2 a 3 není dobrovolné, nýbrž požadované k tomu, aby mohla být smlouva uzavřena; pokud bude poskytnutí údajů pro tyto účely odmítnuto, není možné využívat nabízené služby. Poskytnutí údajů k účelům uvedeným pod čísly 4, 5 a 6 je dobrovolné a údaje mohou být využity pouze na základě předchozího písemného souhlasu. V případě, že souhlas nebude poskytnut, budou nabízené služby společnosti DAN (Divers Alert Network) Europe dostupné, ale údaje nebudou využívány k účelům popisovaným v bodech 4, 5 a 6.

 

Contact details of the Controller

 

Vlastník zpracovaných osobních údajů, DAN (Divers Alert Network) Europe, odpovídá za zákonné a správné nakládání s osobními údaji a je možné ho kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění jakýchkoliv potřebných informací na adrese:


Vlastník: DAN (Divers Alert Network) Europe
Sídlo firmy: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
Vedení provozu: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
CF: 91003700670

Kontakt:

Tel. čísle: +39 085 89 03 333
E-mail: [email protected]
Certifikovanou elektronickou poštou: [email protected]

Máte rovněž právo se s jakýmkoliv dotazem či žádostí týkajícím se vašich osobních údajů obrátit na osobu zodpovědnou za ochranu údajů, nebo poukázat na jakékoliv nesprávné zacházení, nebo problém, který jste zaznamenali.

DAN (Divers Alert Network) Europe pověřila ochranou údajů společnost Dr. Diletta Simonetti kterou lze kontaktovat na:

Tel. čísle: +39 347 1493431
E-mail: [email protected]  

 

Personal data

 

S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zaručením důvěrnosti a podle současných bezpečnostních předpisů.

Vaše údaje mohou být převedeny mimo Evropský hospodářský prostor, ale pouze do zemí, v kterých je na základě rozhodnutí Evropské komise příslušný stupeň právní ochrany v souladu se zásadami uvedenými v článcích 45 a 46 nařízení GDPR 2016/679, jmenovitě co se týče mezinárodních záruk.

Vaše údaje mohou být předány následujícím subjektům:

 1. soukromým a veřejným subjektům – za účelem naplnění správních a právních předpisů v souladu se směrnicí EU nařízení č. 679/2016;

 2. konzultantům a společnostem, které poskytují společnosti služby IT a infrastruktury;

 3. profesionálům, poskytovatelům služeb a poradcům, kteří poskytují společnosti finanční, obchodní, právní a zdravotní služby;

 4. dceřiným, sesterským a přidruženým společnostem;

 5. bankám;

 6. společnostem vymáhajícím dluhy;

 7. zdravotnickým organizacím, zdravotním pracovníkům a paramedikům;

 8. partnerům, společníkům a členům DAN (Divers Alert Network) Europe.

Údaje nebudou poskytnuty nikomu dalšímu a žádným jiným způsobem.

 

Máte právo žádat u Vlastníka DAN (Divers Alert Network) Europe o přístup k vašim osobním údajům, upravovat je nebo je rušit, omezit jejich další zpracování, nebo zamezit nakládání s nimi, stejně jako máte právo si ověřit shodu nakládání s těmito údaji s článkem 13. písmenem b) GDPR při návštěvě našich internetových stránek, nebo dopisem na následující e-mailovou adresu: [email protected]

Máte právo si stěžovat dohlížejícím úřadům v případě, že jste nabyli přesvědčení, že nakládání s údaji není ve shodě se směrnicí o soukromí podle článku 13, písmeno b) GDPR

V případě, že jste poskytli souhlas s jedním, nebo více specifickými účely nakládání s osobními daty, máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.