Rozpoznání nebezpečí a vyhodnocení rizika
CO JE HIRA

Program DAN HIRA (Zjišťování rizik a jejich vyhodnocování) pomáhá majitelům, operátorům, personálu a potápěčským profesionálům odhalovat nebezpečí, než by vedla ke zranění nebo ztrátám.
Díky soustřeďování se na reálné a pragmatické vyhodnocování rizik, která by mohla vést k vážným následkům, poskytuje tento program nástroje a strategie k aktivnímu snižování nehod.
Pro členy kategorieDAN Pro a Club, jakož i pro Business Partners se jedná o bezplatný aktivní způsob propagace bezpečnosti potápění v našich komunitách a o všeobecnou podporu rozvoje potápění jako takového.

ÚROVNĚ
Proč HIRA?

Hlavní výhodou používání programu HIRA od DAN je snižování pravděpodobnosti, závažnosti a celkového dopadu nehod.
Těch výhod je však více:

 • minimalizace závažnosti nehod a jejich dopadu na vaše podnikání
 • snižování počtu zranění vašich klientů i zaměstnanců
 • snižování dlouhodobých nákladů na úhrady za zranění a odpovědnost
 • zlepšení výcviku personálu a snižování fluktuace
 • posílení marketingových akcí organizovaných DAN; DAN bude podporovat vaše podnikání a jeho výsledky i prostřednictvím HIRA
 • zavedení a udržování kultury bezpečnosti ve vaší organizaci

Historie bezpečného a úspěšného podnikání s potápěním je dobrým signálem , který dokazuje, že pracujete dobře a správně, ale určitě to neznamená, že se nepohybujete v rizikovém prostředí. Riziko existuje vždy a všude, navzdory veškeré péči a opatrnosti. Program HIRA od DAN vám umožní nahlédnout na své podnikání z jiného úhlu, kriticky a použitím mnoha kritérií. Ono je totiž velmi snadné dokonce i pro ty nejzkušenější z nás uspokojit se dosavadním stavem a přehlédnout stará nebezpečí i nová rizika, která se postupem času objevují.
Procházení tohoto programu vás může ujistit, že máte existující rizika pod kontrolou, navíc může být výsledkem celého kontrolního procesu situace, kdy si stanovíte svou vlastní pevnou základnu, oproti které budete poměřovat a posuzovat možná budoucí nebezpečí související s vaší činností.

 

Jako operátora potápění vás program HIRA seznámí se zcela novými aspekty zvládání rizik a vypořádání se s odpovědností vyplývající z vaší činnosti. Organizované zvládání rizik, jak jsme toho svědky v letecké dopravě nebo např. ve zdravotnictví, se zatím do podnikání s potápěním příliš nerozšířilo, i když i zde dochází ke ztrátám a soudním řízením. Při potápění (a podnikání s ním) existuje riziko prakticky všude a hrozí nebezpečí, že se ledasco považuje za jasné a zaručené a možná nebezpečí se prostě přehlížejí. Jako operátoři a lidé odpovědní za bezpečnost svých zaměstnanců i klientů si takové opomíjení a přehlížení nebezpečí prostě nemůžete dovolit. Program DAN HIRA je jedním ze způsobů, jak si můžete zkontrolovat své podnikání a ujistit se, že bezpečnost neberete za samozřejmost a na lehkou váhu. Prozatím neexistující nehoda neznamená, že je bezpečnost zcela zaručena.

Dokonce i potápěčtí profesionálové, kteří nevlastní potápěčské středisko nebo obchod čelí mnoha nebezpečím jak ve vodě, tak i na souši. Umět rozpoznat možné problémy při nejrůznějších činnostech spojených s potápěním a mít pod kontrolou právní odpovědnost za svou činnost i za své klienty je pro profesionály naprosto klíčové jak z hlediska své ochrany, tak i pro úspěch při svém podnikání. Profesionální potápěči se neustále setkávají s rizikem spojeným s výukou, při přepravě výbavy i svých studentů, při provozování nebo organizací charterové dopravy a v mnoha dalších situacích souvisejících s podnikáním v oblasti potápění. Tato úskalí se často přehlížejí, čímž se profesionální potápěči vystavují mnoha nebezpečím. Program DAN HIRA byl vytvořen za účelem tyto nedostatky odstranit a udržet v bezpečí při výuce vás i vaše studenty.

Program HIRA od DAN byl sestaven tak, aby podporoval podnikání s potápěním, snižoval možné ztráty vzniklé při této činnosti a předcházel zraněním. Průmysl potápění se neobejde bez profesionálů a zlepšování bezpečnosti při potápění nelze omezit jen na rekreační potápěče. Profesionálům typu DAN Pro, členům typu Club a partnerům kategorie Business se poskytuje bezplatně jako aktivní příspěvek ke zvyšování bezpečnosti v našich komunitách, abychom všichni prosperovali co nejlépe.

Program DAN HIRA został stworzony dla wszystkich profesjonalistów nurkowych. Nieważne, czy jesteś instruktorem, operatorem łodzi czarterowej, właścicielem bazy nurkowej lub prowadzisz firmę oferującą sporty wodne jako dodatkowe źródło dochodu – zawsze możesz wykorzystać HIRA w swojej działalności. Ze względu na szeroką bazę użytkowników tego programu, nie wszystkie jego elementy będą odpowiednie dla wszystkich typów działalności, dlatego do Ciebie należy decyzja, które części programu przyniosą Ci najwięcej korzyści. Jest to narzędzie, które pomoże Ci zarządzać ryzykiem, a nie program, który je ocenia lub daje na nie pozwolenie. Jego celem jest zapewnienie pomocy kompetentnym i entuzjastycznym osobom w rozwinięciu firmy i zmniejszenie odpowiedzialności.

Stupně HIRA
STUPEŇ 1

HIRA stupeň 1 vyžaduje, aby operátor potápění nebo profesionální potápěč měl základní výcvik i výbavu ke zvládnutí zranění, a také plány a postupy, jak řešit nouzové situace.
Stupeň 1 spočívá na systému sebehodnocení a absolvuje se on-line.

Jděte NA STUPEŇ 1
STUPEŇ 2

HIRA Level 2 vyžaduje další školení, jakož i implementaci a praxi širší škály operačních postupů a havarijních akčních plánů. Stejně jako HIRA úroveň 1, úroveň 2 je sebehodnocení a je dokončena online.
Po absolvování  programu HIRA stupně 1 obdrží účastníci pozvánku na účast v programu HIRA stupně 2.

Jděte NA STUPEŇ 2
STUPEŇ 3

HIRA stupeň 3 je komplexní hodnocení a podrobná evaluace možných nebezpečí. Na tomto stupni se řeší téměř všechny aspekty podnikání s potápěním a s tím spojených činností, navíc se vyžadují další akční plány pro nouzové situace - podle konkrétního rozsahu prováděných aktivit.
Tento stupeň lze absolvovat systémem on-line, nebo se provádí přímo na místě - podle přání zájemce.

Další podrobnosti budou k dispozici později.

HIRA STUPEŇ 1

Účast je bezplatná pro členy DAN a/nebo Business Partners - potápěčské podniky - operátory potápění - instruktory potápění

Participate
Partecipate Dive Instructors

 

POŽADAVKY

Výcvik: Personál vyškolený na poskytování první pomoci a BLS, jakož i na poskytování kyslíku
Výbava: Soupravy pro první pomoc a kyslíkové jednotky dostupné v místě potápění nebo u bazénu
Pojištění: Vyžaduje se všeobecné pojištění na podnikání a/nebo pojištění na právní odpovědnost
Standardní provozní postupy

 • Porady o bezpečnosti ještě před ponorem (jak u bazénu, tak na místě potápění)
 • Porady o bezpečnosti na člunu
 • Porady po ponoru a přepočítání účastníků po ponoru i s použitím kontrolního seznamů účastníků

Akční plány pro nouzové situace: Akční plány vytvořené pro nouzovou situaci v případě ztraceného potápěče, pro zranění při ponoru i pro další zranění

HIRA STUPEŇ 2

Po absolvování programu HIRA stupně 1 obdrží účastníci pozvánku na účast v programu HIRA stupně 2.


Účast je bezplatná pro členy DAN a/nebo Business Partners - potápěčské podniky - operátory potápění - instruktory potápění

 

POŽADAVKY

Výcvik:

 • Dodatečný výcvik, který zahrnuje i zranění při setkání s mořskou faunou nebo flórou (případně i neurologické vyšetření a AED, jestliže již nebylo v náplni předchozích kurzů)
 • Minimum pro instruktora poskytování první pomoci (pouze u podnikatelů)

Výbava:

 • Automatický externí defibrilátor (AED)
 • PLÁN UDRŽITELNOSTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Standardní provozní postupy:

 • Údržba souprav první pomoci a kyslíkových jednotek
 • Opatření pro odmítnutí služeb kvůli nedostatečné způsobilosti k potápění
 • Pravidelný nácvik chování v nouzových situacích a opakovaná cvičení

Akční plány pro nouzové situace: Další akční plány EAP odpovídající rozsahu aktivit - podle přiloženého kontrolního seznamu

ZDROJE (navíc ke zdrojům pro stupeň 1)

Příručka k plánu udržitelnosti životního prostředí

DIVING SAFETY OFFICER

DAN Diving Safety Officers jsou potápěčtí profesionálové, kteří absolvovali rozsáhlý výcvik v oblasti rozpoznávání nebezpečí a vyhodnocování rizik.
Mohou pracovat přímo v potápěčských střediscích, nebo jim nabízet své služby ve smyslu vypracování standardních provozních postupů a akčních plánů pro nouzové situace.
Rovněž mohou pomáhat se zaváděním všech opatření potřebných pro dosažení 3. stupně HIRA.

Diving Safety Advisor

Vybraná skupina Diving Safety Officers bude také vyškolena jako Diving Safety Advisors (DSA). Ti pomáhají DAN s propagací a rozšířením 3. stupně HIRA a poskytují zdarma rady a vedení účastníkům HIRA.
Může se od nich žádat (za úhradu), aby posoudili úroveň rozpoznávání nebezpečí a vyhodnocování rizik daného potápěčského střediska a aby pro objednatele (tj. pro dané potápěčské středisko) vypracovali podrobnou zprávu o provedené kontrole.

Více informací o možnosti účasti na tomto kurzu si prosím vyžádejte e-mailem a také nám zašlete svůj životopis
KURZ

Kurz DAN DSO je 6-denní a sestává z teoretických i praktických bloků. Vzhledem ke specifičnosti tohoto kurzu není učen pro všechny, nýbrž pouze pro vybranou skupinu zkušených potápěčských profesionálů. K hlavním tématům tohoto kurzu patří

 • Vyhodnocování rizik a jejich snižování
 • Ergonomika hluku a osvětlení | Požární bezpečnost
 • Požární bezpečnost
 • Čištění pomocí kyslíku
 • Mazadla a tmely
 • Plynové kompresory I regulátory I stlačený vzduch pro přístrojové potápění
 • Přednášky na téma potápěčské medicíny (4)
 • Ekologické aspekty
 • Rekompresní komory
 • Plánování udržitelného podnikání
 • Ochrana a bezpečnost při práci
 • Program pro zvyšování bezpečnosti
 • Akční plány pro nouzové situace
 • Bezpečnostní příručka
 • Jak absolvovat HIRA
 • Praktická hodnocení přímo na místě

Kurz vedou zkušení odborníci z DAN a vyučovacím jazykem v kurzu je angličtina. Více informací o možnosti účasti na tomto kurzu si prosím vyžádejte e-mailem a také nám zašlete svůj životopis na [email protected]