Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
DAN Provider

(Informacje dotyczące Rozporządzenia UE nr 679/2016)

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

 

Firma DAN (Divers Alert Network) Europe z siedzibą na Malcie, Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431 i CF 91003700670, z siedzibą operacyjną i administracyjną we Włoszech, C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (zwana dalej “Właścicielem”), informuje, że zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia UE nr 2016/679 (zwanego dalej “GDPR” – w wersji polskiej “RODO”) dane osobowe uzyskane podczas rejestracji wybranych usług oraz wymagane do świadczenia tych usług będą przetwarzane, również za pomocą narzędzi elektronicznych, bezpośrednio przez DAN (Divers Alert Network) Europe i/lub za pośrednictwem osób trzecich w celach wymienionych poniżej zgodnie z podstawą prawną i przez ustalony okres czasu:

  CELE WYKORZYSTYWANE DANE PODSTAWA PRAWNA DATA USUNIĘCIA DANYCH
 1  Cele ściśle związane i wymagane do przeprowadzania szkoleń oraz powiązanych aktywności/innych wymaganych usług.
 • Dane osobowe i kontaktowe.

 • Dane zawarte w CV i dane dotyczące wykształcenia.

Umowa podpisana przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane. 10 lat od momentu zakończenia umowy agencyjnej.
 2  Cele związane z wypełnianiem zobowiązań podatkowych i innych obowiązków prawnych.
 • Dane osobowe i kontaktowe.

 • Dane zawarte w CV i dane dotyczące wykształcenia.

Rozporządzenia w kraju zamieszkania członka (dotyczące podatków i rozliczeń).

10 lat od momentu zakończenia umowy agencyjnej.

 3  Cele związane z wykonywaniem praw Administratora, np. prawo do obrony w procesie sądowym.
 • Dane osobowe i kontaktowe.

 • Dane zawarte w CV i dane dotyczące wykształcenia.

Uzasadniony interes 10 lat od momentu zakończenia umowy agencyjnej (ten okres czasu może zostać przedłużony w przypadku oczekiwania na wydanie wyroku przez sąd)
 4  Cele związane z handlem, marketingiem pośrednim i bezpośrednim oraz badaniem rynku.
 • Dane osobowe i kontaktowe.

 • Dane zawarte w CV i dane dotyczące wykształcenia.

Zgoda art.22, punkt 2 podpunkt c – Rozporządzenie UE 679/2016 – GDPR

2 lata od momentu zebrania danych za wyjątkiem przypadków ich wcześniejszego wycofania.

Dane, wobec których stosowany jest prawny obowiązek przechowywania będą przechowywane przez okres czasu określony przez prawo, ale nie będą więcej wykorzystywane do celów opisanych w tym punkcie.

 5 Przeprowadzanie ankiet i wysyłanie kwestionariuszy dotyczących satysfakcji klienta.
 • Dane osobowe, kontaktowe i inne pozwalające określić nawyki konsumpcyjne osób, których te dane dotyczą.

 • Dane zawarte w CV i dane dotyczące wykształcenia.

Zgoda art.22, punkt 2 podpunkt c – Rozporządzenie UE 679/2016 – GDPR

2 lata od momentu zebrania danych za wyjątkiem przypadków ich wcześniejszego wycofania.

Dane, wobec których stosowany jest prawny obowiązek przechowywania będą przechowywane przez okres czasu określony przez prawo, ale nie będą więcej wykorzystywane do celów opisanych w tym punkcie.

 6 Profilowanie w celu dokonania analizy preferencji i wyboru klienta i wysłania mu materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 • Dane osobowe, kontaktowe i inne pozwalające określić nawyki konsumpcyjne osób, których te dane dotyczą.

 • Dane zawarte w CV i dane dotyczące wykształcenia.

Zgoda art.22, punkt 2 podpunkt c – Rozporządzenie UE 679/2016 – GDPR

1 rok od momentu zebrania danych za wyjątkiem przypadków, w których te dane zostały wcześniej wycofane.

Dane, wobec których stosowany jest prawny obowiązek przechowywania będą przechowywane przez okres czasu określony przez prawo, ale nie będą więcej wykorzystywane do celów opisanych w tym punkcie.

 

Wymagane lub opcjonalne ujawnienie danych osobowych i konsekwencje odmowy podania danych

 

Podanie danych do celów określonych w punkcie 1, 2 i 3  jest wymagane do realizacji warunków umowy. Odmowa podania tych danych może sprawić, że klient nie będzie mógł korzystać z oferowanych usług. Podanie danych do celów określonych w punkcie 4, 5 i 6 jest opcjonalne i te dane mogą zostać przekazane po wyrażeniu pisemnej zgody. W tym przypadku, jeżeli klient nie wyrazi zgody, nadal będzie mógł korzystać z usług oferowanych przez DAN (Divers Alert Network) Europe, ale dane nie będą mogły być przetwarzane na cele określone w tym punkcie.

 

Dane kontaktowe Administratora Danych

 

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest firma DAN (Divers Alert Network) Europe, która jest odpowiedzialna za zgodne z prawem i odpowiednie wykorzystywanie danych osobowych. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje lub zwrócić się z prośbą, należy kontaktować się z firmą DAN:


Właściciel: DAN (Divers Alert Network) Europe
Siedziba PRAWNA: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
Siedziba OPERACYJNA/ADMINISTRACYJNA: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
CF: 91003700670

Kontakt:

Numer telefonu: +39 085 89 03 333
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]

Masz również prawo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych i poprosić o udzielenie jakichkolwiek informacji, zwrócić się z prośbą dotyczącą twoich danych osobowych lub zgłosić jakiekolwiek problem lub błędy w świadczeniu usługi.

Firma DAN (Divers Alert Network) Europe Ochrony danych osobowych firmę Dr. Diletta Simonetti, z którą możesz się skontaktować tutaj:

Numer telefonu: +39 347 1493431
E-mail: [email protected]  

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe będą traktowane zgodnie z gwarancjami poufności i bezpieczeństwa zapewnianymi przez obecne przepisy prawne.

Twoje dane mogą zostać przekazane poza region Unii Europejskiej, ale zawsze zgodnie z artykułem 45 i 46 Rozporządzenia GDPR nr 679/2016 w ramach decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych wydanej przez Komisję Europejską, co oznacza wykorzystanie adekwatnych zabezpieczeń.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazane następującym podmiotom:

 1. podmioty prywatne i publiczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE Reg. nr 679/2016;

 2. konsultanci i firmy, które zajmują się świadczeniem usług i utrzymywaniem infrastruktury IT w firmie DAN;

 3. profesjonaliści, dostarczyciele usług i konsultanci, którzy świadczą usługi finansowe, biznesowe, prawne i medyczne dla firmy DAN;

 4. firmy zależne, stowarzyszone lub oddziały firmy;

 5. banki;

 6. firmy zajmujące się ściąganiem długów;

 7. organizacje zdrowotne, medyczne i pracownicy pogotowia ratunkowego;

 8. Partnerzy, wspólnicy i członkowie DAN (Divers Alert Network) Europe.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom lub w żaden inny sposób.

 

Pamiętaj, ze masz prawo wymagać od Właściciela, firmy DAN (Divers Alert Network) Europe, aby udzielił ci dostępu do twoich danych osobowych, jak również masz prawo do ich poprawiania lub usuwania, ograniczenia ich przetwarzania lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz przeniesienia danych zgodnie z art. 13 lit. B GDPR. Możesz to zrobić na stronie internetowej lub pisząc do nas na adres: [email protected] 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności (art.13 lit. d) GDPR);

Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do jednego lub więcej celów, masz prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie.