Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
DAN Instructor

(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO 2016/679)

Te informacje dotyczą osób fizycznych oraz osób fizycznych działających w imieniu innych osób fizycznych zgodnie z Art. 13 RODO 679/2016 („Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).

1. Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest firma DAN (Divers Alert Network) Europe, która jest odpowiedzialna za zgodne z prawem i odpowiednie wykorzystywanie danych osobowych. Aby uzyskać jakiekolwiek informacje lub zwrócić się z prośbą, należy kontaktować się z firmą DAN:

Administrator: DAN (Divers Alert Network) Europe
Siedziba PRAWNA: DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street Ta’ Xbiex, XBX 1431 MaltaSiedziba OPERACYJNA/ADMINISTRACYJNA: Contrada Padune 11, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Włoski numer identyfikacji podatkowej: 91003700670

Kontakt:

Numer telefonu: +39 085 89 03 333
E-mail: [email protected]
Uwierzytelniony e-mail: [email protected]

Masz również prawo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych i poprosić o udzielenie jakichkolwiek informacji, zwrócić się z prośbą dotyczącą Twoich danych osobowych lub zgłosić jakiekolwiek problem lub błędy w świadczeniu usługi.

Firma DAN (Divers Alert Network) Europe wyznaczyła na Inspektora ochrony danych osobowych firmę Aksilia S.r.l., z siedzibą prawną w Via Fontana 22, Milano, numer Vat i włoski numer identyfikacji podatkowej 02249540465, z którą możesz się skontaktować tutaj:
 

Numer telefonu: +39-0583-578787
e-mail: [email protected]

 

2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Informujemy, że dane osobowe udostępnione przez Ciebie i przekazane DAN (Divers Alert Network) Europe będą przetwarzane, również za pomocą narzędzi elektronicznych, z zachowaniem gwarancji poufności i środków bezpieczeństwa przewidzianych przez obecne przepisy prawne, bezpośrednio przez DAN (Divers Alert Network) Europe i/lub za pośrednictwem osób trzecich w celach wymienionych poniżej zgodnie z podstawą prawną:

  CELE WYKORZYSTYWANE DANE PODSTAWA PRAWNA
 1 

Cele ściśle związane z umową między DAN (Divers Alert Network) Europe a DAN Instructor.

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Dane dotyczące płatności

 • Dane dotyczące edukacji

Umowa podpisana przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane.

 2

Cele związane z wypełnianiem zobowiązań podatkowych i innych obowiązków prawnych.

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Dane dotyczące płatności

 • Dane dotyczące edukacji

Rozporządzenia w kraju zamieszkania członka

Rozporządzenia dotyczące podatków i rozliczeń

 3

Cele związane z wykonywaniem praw Administratora, np. prawo do obrony w procesie sądowym.

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Dane dotyczące płatności

 • Dane dotyczące edukacji

Uzasadniony interes

 4

Cele związane z handlem, marketingiem pośrednim i bezpośrednim oraz badaniem rynku w celu przesyłania komunikatów oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Dane umożliwiające identyfikację nawyków konsumpcyjnych osoby, której dane dotyczą

 • Dane dotyczące edukacji

Zgoda – art.22 punkt 2 podpunkt c, Rozporządzenie UE 679/2016 (RODO)

 5

Przeprowadzanie ankiet i wysyłanie kwestionariuszy dotyczących satysfakcji klienta.

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Dane umożliwiające identyfikację nawyków konsumpcyjnych osoby, której dane dotyczą

 • Dane dotyczące edukacji

Zgoda – art.22 punkt 2 podpunkt c, Rozporządzenie UE 679/2016 (RODO)

 6

Profilowanie w celu dokonania analizy preferencji i wyboru klienta i wysłania mu materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 • Dane osobowe i kontaktowe

 • Dane umożliwiające identyfikację nawyków konsumpcyjnych osoby, której dane dotyczą

 • Dane dotyczące edukacji

Zgoda – art.22 punkt 2 podpunkt c, Rozporządzenie UE 679/2016 (RODO)

 

 

3. Wymagane lub opcjonalne ujawnienie danych osobowych i konsekwencje odmowy podania danych

Podanie danych do celów określonych w punkcie 1, 2  i 3 jest wymagane do realizacji warunków umowy. Odmowa podania tych danych może sprawić, że DAN (Divers Alert Network) Europe nie będzie w stanie wypełniać warunków umowy z DAN INSTRUCTOR.

Podanie danych do celów określonych w punkcie 4, 5 i 6 jest opcjonalne i te dane mogą zostać przekazane po wyrażeniu pisemnej zgody. W razie niewyrażenia takiej zgody Twoje dane nie będą mogły być przetwarzane do celów określonych w tych punktach.

 

4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane do celów opisanych w punkcie 1, 2 i 3 będą przechowywane przez okres czasu wymagany do wypełnienia tych celów i nie dłużej niż okres czasu określony przez prawo (obecnie jest to 10 lat od momentu zakończenia umowy). W razie toczącego się postępowania te dane będą przetwarzane do momentu jego zakończenia.

Dane przetwarzane do celów opisanych w punkcie 4 (Cele związane z handlem, marketingiem pośrednim i bezpośrednim oraz badaniem rynku) i 5 (Przeprowadzanie ankiet i wysyłanie kwestionariuszy dotyczących satysfakcji klienta) będą przechowywane przez okres czasu wymagany do wypełnienia wyżej wymienionych celów, przy czym maksymalny okres przechowywania wynosi 2 lata od momentu ich zebrania.

Dane przetwarzane do celów opisanych w punkcie 6 (Profilowanie) będą przechowywane przez okres czasu wymagany do wypełnienia wyżej wymienionych celów, przy czym maksymalny okres przechowywania wynosi 1 rok od momentu ich zebrania.

 

5. Odbiorcy i przekazywanie danych poza obszar EU

Twoje dane osobowe mogą być przekazane pracownikom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych oraz następującym podmiotom:

 1. podmioty prywatne i publiczne - w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub administracyjnych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 679/2016;

 2. instytucje, organizacje zawodowe i inne organy administracji publicznej;

 3. konsultanci i firmy, które zajmują się świadczeniem usług i utrzymywaniem infrastruktury IT w firmie DAN;

 4. profesjonaliści, dostarczyciele usług i konsultanci, którzy świadczą usługi finansowe, biznesowe, prawne i medyczne dla firmy DAN;

 5. banki i instytucje kredytowe;

 6. firmy ubezpieczeniowe;

 7. spółki dominującej, zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej;

 8. organizacje zdrowotne, medyczne i pracownicy pogotowia ratunkowego;

 9. użytkownicy i dostawcy platformy DAN (Divers Alert Network) Europe;

 10. inni instruktorzy, trenerzy i partnerzy sieci DAN (Divers Alert Network) Europe.

Twoje dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku DAN (Divers Alert Network) Europe zapewnia, że Twoje dane są przetwarzane przez strony, którym te dane zostały przekazane, zgodnie z artykułem 45 RODO nr 2016/679 określającym stosowanie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych wydanej przez Komisję Europejską lub, w przypadku braku takiej decyzji, zgodnie z art. 46 RODO nr 2016/679 lub zgodnie z punktem (b) pierwszego podpunktu art. 49 – przekazywanie danych niezbędne do zawarcia kontraktu między osobą, której dane dotyczą a DAN (Divers Alert Network) Europe. Szczegóły i kopię danych można otrzymać kontaktując się z Administratorem danych w sposób określony w punkcie 1 ("Dane kontaktowe Administratora Danych").


Dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom lub w żaden inny sposób.

 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą możesz korzystać z praw wymienionych poniżej oraz z prawa do zgłoszenia reklamacji do organu nadzorczego. Możesz skorzystać z tych praw wysyłając wniosek do Administratora, którego dane widnieją w punkcie 1.

Rif. Normativo GDPR Prawo osoby, której dotyczą dane osobowe

Art. 15 - Prawo do wglądu

Masz prawo otrzymać od Administratora potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz, jeżeli ma to miejsce, do udzielenia Ci dostępu do Twoich danych osobowych i do informacji dotyczących ich przetwarzania.

Art. 16 - Prawo do poprawienia danych

Masz prawo wymagać od Administratora, aby bezzwłocznie poprawił Twoje dane osobowe, jeśli są one nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania danych, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Art. 17 - Prawo do usunięcia danych

Masz prawo wymagać od Administratora, aby bez zbędnej zwłoki usunął Twoje dane osobowe, a Administrator ma obowiązek bezzwłocznie usunąć te dane.

Art. 18 - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo wymagać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących sytuacjach:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) na mocy art. 21 ust. 1 osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw do sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Art. 20 - Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe przekazane Administratorowi oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Realizując prawo do przeniesienia danych masz prawo do tego, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio drugiemu Administratorowi, jeśli jest to możliwe ze względów technicznych.

Art. 21 - Prawo do sprzeciwu

W jakimkolwiek momencie z powodów związanych z konkretną sytuacją masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 par. 1 punktu (e) lub (f), w tym profilowaniu opartemu na tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do jednego lub więcej celów, masz prawo do wycofania tej zgody w każdym momencie.

Art. 22 - Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

 

7. Profilowanie

Jeśli udzielisz zgody na przetwarzanie danych do celów profilowania, Twoje dane będą przetwarzane przy pomocy sprzętu do przetwarzania danych, który stworzy twój profil ekonomiczny i behawioralny wykorzystując sprawdzanie krzyżowe. Dzięki tej metodzie przetwarzania danych możliwe jest na przykład przesyłanie wysoce spersonalizowanych informacji handlowych, materiałów informacyjnych czy zaproszeń na imprezy, które mogą być dla Ciebie interesujące.

W przypadku każdej decyzji podjętej przez Administratora osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania interwencji człowieka, prawo do wyrażenia własnego stanowiska, prawo do uzyskania wyjaśnienia co do decyzji wynikłej z takiej oceny oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z polityką prywatności i celami przetwarzania danych wymienionymi w punkcie 1 (Dostarczanie usług wynikających z umowy) – 2 (Podatek, rozliczenia i inne obowiązki prawne) - 3 (Uzasadniony interes - prawo do obrony)