Pytania Sport Member
 • Ochronę ubezpieczeniową skutków wypadków nurkowych podczas nurkowania rekreacyjnego i profesjonalnego (nurkowanie z butlą i freediving): działające na całym świecie, przez 365 dni.
 • Ochronę skutków wypadków nie związanych z nurkowaniem: działającą wyłącznie podczas podróży zagranicznych, przez ilość dni zależną od wybranego planu ubezpieczeniowego. Jeśli dodasz opcję “Podróże bez limitu”, ochroną objęty jest cały okres subskrypcji (jeden rok).
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i obrony prawnej w związku z nurkowaniem rekreacyjnym (nie dostępne w niektórych krajach).
 • Nurkowanie rekreacyjne oznacza techniczne i nie-techniczne nurkowanie rekreacyjne, bez jakiejkolwiek formy wynagrodzenia.
 • Nurkowanie jako instruktor lub przewodnik nurkowy nie jest uznawane za nurkowanie rekreacyjne.

Profesjonalne nurkowanie oznacza udzielanie rad i instrukcji w zakresie pływania z fajką i/lub nurkowania rekreacyjnego, obejmując wszelkie usługi związane z organizacją, nadzorowaniem, szkoleniem , towarzyszeniem lub służeniem jako przewodnik nurkowy, świadczone przez instruktorów nurkowania, asystentów instruktorów i przewodników nurkowych, w tym prowadzenie osobiście aktywności nurkowania rekreacyjnego i pracę (zarówno za wynagrodzeniem jak i w formie wolontariatu) dla agencji bezpieczeństwa cywilnego. Aktywności nurkowe bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością naukową, eksploracyjną czy medialną są również uznawane za nurkowanie profesjonalne (chyba, że są wolontariatem bez jakiejkolwiek formy wynagrodzenia).

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci: możesz powiększyć o €25,000 lub €50,000 limit ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci w wyniku wypadku nurkowego. To rozszerzenie nie dotyczy nurków technicznych.
   
 • Podróże bez limitu: możesz przedłużyć okres działania ochrony skutków wypadków nie-nurkowych powstałych zagranicą na cały okres subskrypcji (jeden rok).
   
 • Korzyści dla twojej rodziny: możesz dodać członków swojej rodziny (partnera i/lub dzieci) do ubezpieczenia skutków wypadków nie-nurkowych, powstałych zagranicą.
 • DAN Europe nie oferuje planów ubezpieczeniowych na twój sprzęt nurkowy.
   
 • Plany ubezpieczeniowe Sport Silver i Gold obejmują ochronę sprzętu osoby ubezpieczonej lub ratownika tylko w przypadku objętego ubezpieczeniem wypadku własnego lub osoby trzeciej (do limitu ubezpieczenia podanego w certyfikacie polisy).
 • DAN Europe rekomenduje nie przekraczanie limitów podanych w twoich certyfikatach nurkowych. Tym nie mniej tylko plan Sport Bronze określa limit głębokości 40 m dla nurkowania na powietrzu i nitroksie, podczas gdy wszystkie inne plany ubezpieczeniowe nie podają limitu głębokości. Zatem, ubezpieczenie wypadków nurkowych jest ważne, nawet jeśli zanurkowałeś głębiej, niż zezwalają na to twoje certyfikaty.
   
 • Z drugiej strony, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przestaje działać, jeśli naruszysz prawo lub zasady, w tym nurkując głębiej, niż jest to dozwolone przez twoje certyfikaty.
Ubezpieczenie wypadkowe, jakie zawarte jest w planach DAN Europe Sport Member, obejmuje wydatki na koszty medyczne wynikające z wypadku zgodnie z warunkami polisy (ubezpieczony musi podjąć wszelkie rozsądne środki bezpieczeństwa, by chronić się podczas aktywności nurkowej). Zatem nie będziemy sprawdzać, czy ubezpieczony ma specjalizację nurkowanie w suchym skafandrze.
 • Kraj zamieszkania oznacza kraj, w którym na stałe mieszkach, podawany przez ciebie podczas składania wniosku o to ubezpieczenie. To jest kraj, do którego będziesz repatriowany w razie wypadku (o ile będzie taka potrzeba).
   
 • Musisz wskazać aktualny kraj zamieszkania, ten, w którym legalnie przebywasz.
   
 • Możesz wskazać inny adres korespondencyjny, na który chcesz otrzymywać swoją pocztę.

Ważna uwaga: informacje przedstawione na tej stronie w żaden sposób nie zastępują ani nie uzupełniają warunków ubezpieczenia ani certyfikatów ubezpieczeniowych.