Informatienotitie betreffende het verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens
DAN Provider

(Informatie betreffende EU Regelgeving n. 679/2016)

Doel van het verwerken en opslaan en de juridische basis

 

DAN (Divers Alert Network) Europe met statutaire zetel in Malta, Sir Ugo Mifsud Street, Ta’Xbiex, XBX 1431 en CF 91003700670, met operationeel en administratief hoofdkwartier in Italië, C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) (hierna te noemen “Eigenaar”), informeert, overeenkomstig artikelen 13 en 14 van EU Maatregel n. 2016/679 (hierna te noemen, “GDPR”), dat persoonsgegevens verstrekt en verkregen ten tijde van het bieden van een gekozen opleiding, plus gegevens nodig voor het aanbieden van zulke diensten worden, ook met behulp van elektronische middelen, direct behandeld door DAN (Divers Alert Network) Europe en/of door derden voor de doeleinden hieronder aangegeven, samen met de juridische referentiebasis en tijdens de duur van het gebruik ervan:

  DOELEINDEN GEBRUIKTE GEGEVENS JURIDISCHE BASIS UITEINDELIJKE DATUM VAN VERWIJDERING VAN DE GEGEVENS
 1  Doeleinden uitsluitend in verband met of nodig voor opleidingsactiviteiten en daarmee gepaard gaande activiteiten/gevraagde diensten.
 • Biografische en contactgegevens

 • Gegevens betreffende CV en opleiding.

Contract waarbij de persoon op wie de gegevens betrekking hebben partij is 10 jaar na het aflopen van het agentschapscontract.
 2  Doeleinden direct verband houdend andere juridische verplichtingen.
 • Biografische en contactgegevens.

 • Gegevens betreffende CV en opleiding.

Juridische verplichting

10 jaar na het aflopen van het agentschapscontract.

 3  Doeleinden die te maken hebben met het uitoefenen van de rechten van de Controller,  zoals bijvoorbeeld het recht op verdediging in juridische zaken.
 • Biografische en contactgegevens.

 • Gegevens betreffende CV en opleiding.

Legitiem belang 10 jaar na het aflopen van het agentschapscontract (de periode kan verlengd worden in het geval van een lopende rechtszaak)
 4  Commerciële, directe en indirecte marketing, plus matonderzoek doeleinden.
 • Biografische en contactgegevens.

 • Gegevens betreffende CV en opleiding.

Overeenkomstig art.22, komma 2 letter c – Reg. UE 679/2016 - GDPR

2 jaar na het opnemen ervan in het geval van een eerdere opzegging.

Gegevens waar een juridisch bewaartermijn voor staat worden bewaard voor de duur van de juridische periode, maar worden niet langer gebruikt voor de doeleinden   waarnaar tot aan dit punt is verwezen.

 5 Surveys en uitgevoerde klanttevredenheid vragenlijsten.
 • Biografische gegevens, contactgegevens en andere gegevens die het mogelijk maken gebruiksgewoontes van de eigenaar van de gegevens te identificeren.

 • Gegevens betreffende CV en opleiding.

Overeenkomstig art.22, komma 2 letter c – Reg. UE 679/2016 - GDPR

2 jaar na het opnemen ervan in het geval van een eerdere opzegging.

Gegevens waar een juridisch bewaartermijn voor staat worden bewaard voor de duur van de juridische periode, maar worden niet langer gebruikt voor de doeleinden waarnaar tot aan dit punt is verwezen.

 6 Vaststellen van doeleinden voor de analyse van keuze en voorkeur van klanten, met als doel het zenden van promotie en informatief materiaal.
 • Biografische gegevens, contactgegevens en andere gegevens die het mogelijk maken gebruiksgewoontes van de eigenaar van de gegevens te identificeren.

 • Gegevens betreffende CV en opleiding.

Overeenkomstig art.22, komma 2 letter c – Reg. UE 679/2016 - GDPR

1 jaar na het opnemen ervan in het geval van een eerdere opzegging.

Gegevens waar een juridisch bewaartermijn voor staat worden bewaard voor de duur van de juridische periode, maar worden niet langer gebruikt voor de doeleinden waarnaar tot aan dit punt is verwezen.

 

Verplichte of vrijwillige aard van het verstrekken van persoonlijke gegevens en de consequenties van het weigeren gegevens te verstrekken

 

Het verstrekken van gegevens voor doeleinden als vermeld onder artikel 1, 2 en 3 is niet optioneel, maar vereist voor het uitvoeren van het contract; weigeren leidt tot het niet gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten; het verstrekken van gegevens voor doeleinden vermeld in punten 4, 5 en 6 is optioneel en gegevens kunnen doorgegeven worden na een voorafgaande schriftelijke toestemming; in het geval toestemming niet wordt verleend kan nog steeds gebruik gemaakt worden van de diensten verstrekt door DAN (Divers Alert Network) Europe, maar de gegevens kunnen niet gebruikt worden voor de doeleinden beschreven in dit artikel.

 

Contactgegevens van de Controller

 

De eigenaar van de opslag van persoonsgegevens is DAN (Divers Alert Network) Europe, verantwoordelijk voor een rechtmatig en correct gebruik van persoonsgegevens en daar kan contact mee opgenomen worden voor alle informatie of vragen hier:


Eigenaar: DAN (Divers Alert Network) Europe
STATUTAIRE zetel: Malta, Sir Ugo Mifsud Street, XBX 1431
Operations Office: C/da Padune, 11 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
CF: 91003700670

Contact:

Telefoon: +39 085 89 03 333
E-mail: [email protected]
PEC: [email protected]

U hebt ook het recht contact op te nemen met de persoon verantwoordelijk voor databescherming betreffende alle informatie of vragen over uw persoonlijke gegevens of om aandacht te vragen voor nadelen of problemen die u hebt vastgesteld.

DAN (Divers Alert Network) Europe heeft als Manager Databescherming Mw. Diletta Simonetti waarmee contact kan worden opgenomen via:

Telefoon: +39 347 1493431
E-mail: [email protected]  

 

Persoonlijke gegevens

 

Persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de garantie van vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen zoals voorzien in de huidige wetgeving.

Uw gegevens kunnen overgedragen worden buiten het Europees Economische Gebied, maar altijd overeenkomstig de principes waarnaar verwezen wordt in   artikel 45 en 46 van de GDPR 2016/679 betreffende de jurisdictie van een beslissing van   toereikendheid van de Europese Commissie, namelijk adequate waarborgen.

Uw gegevens kunnen aan de volgende personen/instellingen verstrekt worden:

 1. Private en publieke rechtspersonen voor het uitvoeren van administratieve en juridische handelingen overeenkomstig de voorwaarden gesteld in  EU Reg. n.679/2016;

 2. Consultants en bedrijven die het bedrijf ondersteunen met betrekking tot IT diensten en infrastructuur;

 3. Professionals, dienstverleners en consultants die het bedrijf ondersteunen voor wat betreft financiële zaken, juridische en medische diensten;

 4. Dochtermaatschappijen, filialen of partnerbedrijven;

 5. Banken;

 6. Deurwaarders;

 7. Gezondheidsorganisaties, medische en paramedische staf

 8. DAN (Divers Alert Network) Europe partners, associé's en leden

Gegevens zullen aan niemand anders of op enige andere wijze ter inzage worden gegeven.

 

Wij verzekeren u dat u het recht heeft de eigenaar, DAN (Divers Alert Network) Europe inzage te vragen in uw persoonsgegevens, en ieder onderdeel daarvan te corrigeren of te verwijderen, de dataopslag te beperken of bezwaar aan te tekenen tegen het omgaan met de gegevens, met bovendien het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 13 lett. b) GDPR, door onze website te bezoeken of ons op het volgende adres te schrijven: [email protected]

Wij verzekeren dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten indien u denkt dat de dataopslag niet geschiedt overeenkomstig de regelgeving betreffende privacy overeenkomstig art.13 lett. d) GDPR;

Indien u toestemming heeft gegeven voor een of meerdere specifieke doeleinden heeft u het recht die toestemming op ieder gewenst moment in te trekken.