VEILIGHEID HANGT IN DE LUCHT

Als het niet was door de duikflessen die ons de mogelijkheid bieden onderwater te ademen, zouden we niet van het wondermooie onderwaterleven kunnen genieten. Maar dat is nog geen reden om je ademgas blindelings te vertrouwen.

Er zijn verschillende soorten verontreiniging die jouw onderwaterlevensader tot vergif kunnen maken.

Het motto "Safety is in the air" wil duikers bewust maken van het risico op verontreinigingen in het ademgas.

"Voorkomen is beter dan genezen!" Daarom ligt de focus van DAN Europe op preventie. We geven duikers eerstehulpaanwijzingen en behandelingen voor vergiftiging, maar ons voornaamste doel is in de eerste plaats voorkomen dat mensen met verontreinigde lucht gaan duiken. Om dit doel te bereiken informeren we duikers over de mogelijkheid van het oplopen van een vergiftiging en hoe je dat risico kunt verlagen.

VERONTREINIGD ADEMGAS

Koolstofmonoxide is een geurloos, kleurloos en smaakloos gas, meestal geproduceerd door een onvolledige verbranding van koolstof bevattende samenstellingen.

Het wordt gemakkelijk geabsorbeerd door hemoglobine, waaraan het zich 200 keer sterker bindt dan aan zuurstof, waardoor het draagvermogen wordt verlaagd wat resulteert in een vermindering van de hoeveelheid zuurstof en zal uiteindelijk leiden tot hypoxie en de dood. De ernst van CO-vergiftiging is afhankelijk van de concentratie in de ademhaling en de blootstellingstijd. Een langdurige blootstelling aan relatief lage concentraties kan daarom resulteren in ernstige CO-vergiftiging.

De ernst van CO-vergiftiging is afhankelijk van de concentratie in de ademhaling en de blootstellingstijd. Een langdurige blootstelling aan relatief lage concentraties kan daarom resulteren in ernstige CO-vergiftiging. Bij het duiken, neemt de partiële druk van CO toe naargelang de diepte en zelfs een lage CO-concentratie, die bij normale atmosferische druk en na een lange blootstellingstijd geen toxische werking heeft, zal met toenemende diepte gevaarlijk worden. Bij het dalen, kan de hemoglobineconcentratie overbelast worden met CO, waardoor het onmogelijk wordt om de nodige zuurstof op te nemen, maar de toegenomen partiële zuurstofdruk zorgt ervoor dat voldoende zuurstof in het bloed blijft en zo behouden de cellen zuurstof. Tijdens de duik, wordt het verminderde zuurstof transport (via hemoglobine) ook gedeeltelijk gecompenseerd door de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het bloedplasma. Maar tijdens de opstijging, wanneer de partiële zuurstofdruk wordt verlaagd en de hoeveelheid opgeloste zuurstof vermindert, kan dit leiden tot hypoxie. Dit is de reden waarom de vergiftigingsverschijnselen kunnen verergeren tijdens of na opstijging.

CO vergiftiging is mogelijk de meest gevaarlijke verontreiniging van ademgas. Maar er bestaan ander vormen van verontreiniging waar we je aandacht op willen vestigen.

Er bestaan drie niveaus van verontreiniging die jouw ademgas kunnen vervuilen:

 1. Het meest gevonden worden in perslucht zoals koolmonoxide (CO) zijn: kooldioxide (CO2), vocht (H2O), gecondenseerde olie, deeltjes en vieze luchtjes
 2. Die gevonden worden in bepaalde geografische locaties: vluchtige koolwaterstoffen en organische verbindingen zoals methaan (CH4)
 3. Relatief zeldzame maar gerapporteerde giftige stoffen: bijvoorbeeld dampen van schoonmaakproducten en gehalogeneerde oplosmiddelen, uitstoot van motorvoertuigen, zwavel en stikstofproducten en dampen

Kooldioxide (CO2) in een overmatige hoeveelheid verhoogt de ademsnelheid en leidt tijdens dieper duiken tot ademhalingsrisico's. Het leidt ook tot kleine veranderingen van de waarneming, ongemak, duizeligheid of slaperigheid en in extreme gevallen kan het tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood leiden.

Een overmaat aanvocht kan automaten doen bevriezen of laten weigeren om open te gaan. Het versterkt ook corrosie en roest in de flessen en werkt dus samen met filteronderdelen die de efficiëntie van die filterelementen verminderen en chemische geurtjes afgeven waardoor misselijkheid en irritatie van de luchtweg optreedt.

Als het gaat om olie zijn het vooral de kleinere deeltjes die gezondheidsproblemen oproepen omdat ze niet door de schoonmaakmechanismes van het lichaam verwijderd worden, zoals wel gebeurt met de grotere deeltjes. De vastgehouden oliedeeltjes kunnen een ontsteking veroorzaken. Olienevel kan ook aanzienlijk brandgevaar opleveren.

Stof levert gevaar op voor onze longen en voor de kleine onderdelen van onze automaat.

Al deze verontreinigingen vergen dat de duiker zich ervan het zich bewust is, nauwkeurigheid bij het duikstation en kennis van iedereen!

Symptomen en behandeling
Wat zijn de tekenen en symptomen van CO-vergiftiging?

Typische symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn:

 • Hoofdpijn en een gevoel van druk in het hoofd;
 • Duizeligheid;
 • Misselijkheid;
 • Kortademigheid bij inspanning;
 • Verwarring;
 • Overgeven;
 • Verlamming: en / of
 • bewusteloosheid;
 • Kersen-rode lippen, wangen en nagels (vooral in een vroeg stadium).

ls je een symptoom krijgt van CO vergiftiging of je merkt er tekenen van bij een mededuiker is het ontzettend belangrijk dat je de volgende procedure volgt om bewusteloosheid, onbekwaamheid of zelfs de dood te vermijden.

TIJDENS DE DUIK

De duiker moet stoppen met ademen van de vervuilde luchtfles en de duik beëindigen. De duikbuddy kan zijn alternatieve luchtvoorziening aanbieden aan de duiker om hem zo te voorzien van niet-vervuilde lucht, alhoewel indien hun luchtflessen gevuld zijn met dezelfde compressor, deze lucht ook vervuild kan zijn.

BASIC LIFE SUPPORT (BLS)

BLS en 100% zuurstof moeten zo snel mogelijk worden toegediend. Bel DAN voor medisch advies en voor het regelen van vervoer naar een medische voorziening (bij voorkeur met een hyperbare kamer) voor evaluatie en passende behandeling. Een snelle reactie is essentieel bij gevallen van CO vergiftiging, maar nog beter dan het opheffen van de symptomen is ze in de eerste plaatst te voorkomen door een goede preventiestrategie.

Verontreiniging voorkomen
Hoe kan het risico op CO-vergiftiging worden verminderd tijdens het duiken?

CO-besmetting ontstaat meestal door vervuiling van de lucht in de compressor of door verontreinigingen die door de compressor zelf worden gegenereerd. Het proces van het samenpersen van lucht kan alleen maar grote hoeveelheden CO en Co2 in je ademgas brengen als ze direct beschikbaar zijn in de omgeving van de compressor. Het is daarom belangrijk om de compressor die jouw persluchtflessen vult en de locatie ervan te controleren. Laten we wat verder in detail gaan en uitvinden wat je kunt doen om CO vergiftiging te voorkomen, of je nu de persoon bent die de luchtflessen vult of dat je de duiker bent die ze gebruikt.

Wat kan het duikcentrum, club of duikwinkel doen?
Zorg ervoor dat de luchtinlaat van compressoren zich niet bevindt in de buurt van een vervuilende bron zoals motorvoertuigen, dieselgeneratoren of andere gasuitlaten, of tegenwinds gelegen van de uitlaat van de verbrandingsmotor van de eigen compressor. Zorg er ook voor dat niemand is toegestaan te roken of materiaal te verbranden vlakbij de luchtinlaat.

 

Controleer of de juiste olie en filters voor de compressor worden gebruikt, en controleer regelmatig of de slang voor de luchtinlaat niet beschadigd is en de koppelingen niet los zijn (wat meestal wordt veroorzaakt door trillingen).

 

Zorg voor een goed onderhoud van de compressor, aangezien overmatige slijtage kan leiden tot oververhitting en deze hoge temperaturen kunnen de smeerolie veranderen in giftige producten zoals CO.

 

Controleer regelmatig de kwaliteit van de lucht: dit kan worden gedaan met behulp van detector buizen en andere niet-herbruikbare apparaten, of met elektronische analysers. Als alternatief, en vereist in sommige regio's, kan de lucht getest worden door geaccrediteerde laboratoria.
Wat kan de duiker doen?
Bij gebruik van uw eigen compressor, respecteer de aanbevelingen zoals hierboven vermeld.

 

Vul enkel lucht- of ademgas bij een gerenommeerde duikschool, club of duikshop.

 

Vraag het vulstation hoe vaak ze de kwaliteit van hun lucht controleren, of ze regelmatig een onderhoud van de compressor uitvoeren en of ze een logboek van de compressor hebben.

 

Indien mogelijk, controleer de locatie van de luchinlaat van de compressor wanneer je duikflessen gevuld zijn in een onbekend vulstation, vooral op duikvakanties.

 

Vermijd roken onmiddellijk voorafgaand aan de duik aangezien sigarettenrook CO bevat.

 

Controleer uw duikflessen op de aanwezigheid van CO met behulp van een persoonlijk CO-detector apparaat, vooral wanneer je twijfels hebt over de kwaliteit van het vulstation of wanneer je niet kunt bepalen waar en hoe de duikcilinders zijn gevuld. Terwijl elektronische CO-detectoren nogal duur kunnen zijn voor een enkele duiker, zijn producten zoals de CO-Pro, die de aanwezigheid van CO kunnen detecteren in het ademgas, goedkoop waardoor ze toegankelijk zijn voor alle duikers.