Henkilötietojen käsittelyä koskeva tiedote
DAN Instructor

(Yleinen tietosuoja-asetus - GDPR 679/2016)

Tämä tiedote koskee luonnollisia henkilöitä ja luonnollisten henkilöiden toimintaa laillisten henkilöiden puolesta ja nimissä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 2016/679 artiklan 13 mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on DAN (Divers Alert Network) Europe, joka vastaa henkilötietojen laillisesta ja oikeasta käytöstä. Alla on esitetty yhteystiedot, joiden avulla voit olla yhteydessä DANiin, mikäli tarvitset lisää tietoa tai haluat esittää pyyntöjä:

Rekisterinpitäjä: DAN (Divers Alert Network) Europe
JURIDINEN pääkonttori: DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street Ta’ Xbiex, XBX 1431 MaltaToimiston toimipaikka: Contrada Padune 11, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Italian verotunnus: 91003700670

Yhteystiedot:

Puhelin: +39 085 89 03 333
Sähköpostiosoite: [email protected]
Sertifioitu sähköpostiosoite: [email protected]

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojasta vastaavaan henkilöön kaikissa henkilötietoihisi liittyvissä asioissa, mikäli tarvitset lisää tietoa, haluat esittää jonkin henkilötietoihisi liittyvän pyynnön tai haluat tuoda esille havaitsemasi ongelman tai epäkohdan.

DAN (Divers Alert Network) Europe on nimittänyt tietosuojavastaavan. Tämä tehtävä on ulkoistettu yritykselle Aksilia S.r.l. Yrityksen juridinen pääkonttori sijaitsee osoitteessa Via Fontana 22, Milano, alv-numero ja Italian verotunnus IT02249540465. Yhteydenotot alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen:

 

Puhelin: +39-0583-578787
Sähköpostiosoite: [email protected]

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Ilmoitamme, että niiden toimittamiesi henkilötietojen käsittelyssä, jotka DAN (Divers Alert Network) Europe on saanut käyttöönsä, taataan luottamuksellisuus ja sellaiset turvatoimenpiteet, jotka on ilmaistu nykyisissä säännöksissä. Tietoja käsitellään myös sähköisten järjestelmien avulla. Tietoja käsitellään sekä suoraan ilman välikäsiä että kolmansien osapuolten välityksellä alla lueteltuihin tarkoituksiin. Tämä tapahtuu seuraavasti tällä hetkellä voimassa olevalla oikeusperusteella:

  KÄSITTELYN TARKOITUS KÄYTETTY TIETO OIKEUSPERUSTE
 1

Käyttötarkoitukset, jotka liittyvät ainoastaan DAN (Divers Alert Network) Europen ja DANin kouluttajan väliseen sopimukseen

 • Biografiset tiedot ja yhteystiedot

 • Maksutiedot

 • Koulutustiedot

Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

 2

Käyttötarkoitukset, jotka liittyvät verovelvollisuuuden ja muiden lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen

 • Biografiset tiedot ja yhteystiedot

 • Maksutiedot

 • Koulutustiedot

Jäsenvaltion lainsäädäntö

Lainsäädäntö, joka liittyy veroihin ja kirjanpitoon

 3

Käyttötarkoitukset, jotka liittyvät rekisterinpitäjän oikeuksien käyttämiseen, kuten esimerkiksi oikeus puolustautumiseen oikeudenkäynneissä

 • Biografiset tiedot ja yhteystiedot

 • Maksutiedot

 • Koulutustiedot

Laillinen etu

 4

Kaupalliset käyttötarkoitukset, suora ja epäsuora markkinointi, samoin kuin markkinointitutkimus, jonka tarkoituksena on ilmoitusten sekä tiedottamiseen ja mainontaan liittyvän materiaalin välittäminen

 • Biografiset tiedot ja yhteystiedot

 • Tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa rekisteröidyn kulutustottumukset

 • Koulutustiedot

Rekisteröidyn suostumus, GDPR (EU) 2016/679 22 artiklan kohdan 2 alakohta c

 5

Kyselytutkimusten ja asiakastyytyväisyyskyselyiden suorittaminen

 • Biografiset tiedot ja yhteystiedot

 • Tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa rekisteröidyn kulutustottumukset

 • Koulutustiedot

Rekisteröidyn suostumus, GDPR (EU) 2016/679 22 artiklan kohdan 2 alakohta c

 6

Kuluttajien valintojen ja mieltymysten analysointiin tähtäävät profiloinnit tarkoituksena tiedottamiseen ja mainontaan liittyvän materiaalin lähettäminen

 • Biografiset tiedot

 • Tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa rekisteröidyn kulutustottumukset

 • Koulutustiedot

Rekisteröidyn suostumus, GDPR (EU) 2016/679 22 artiklan kohdan 2 alakohta c

 

 

3. Henkilötietojen julkistaminen, joka on luonteeltaan joko pakollista tai vapaaehtoista sekä tietojen toimittamisesta kieltäytymisen seuraukset

Toimitettaessa tietoja kohdissa 1, 2, ja 3 esitettyjä tarkoituksia varten ei tietojen toimittaminen ole vapaaehtoista, vaan se on pakollista, jotta sopimuksen täytäntöönpano osapuolten välillä toteutuisi. Näin ollen kieltäytyminen tällaisen tiedon toimittamisesta saattaa johtaa siihen, että DAN (Divers Alert Network) Europe Foundation  ei voi panna sopimusta täytäntöön DANin kouluttajan kanssa. 

Tietojen toimittaminen niitä tarkoituksia varten, jotka on todettu kohdissa 4, 5 ja 6, on vapaaehtoista, ja tietoja voidaan siirtää aikaisemman kirjallisen suostumuksen perusteella. Mikäli suostumusta ei anneta, tietoja ei suostumuksen puuttuessa käytetä niihin tarkoituksiin, jotka on esitetty kyseisissä kohdissa.

 

4. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja, joiden käyttötarkoitus on esitetty kohdissa 1, 2 ja 3, säilytetään se aika, joka on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamisessa. Niitä ei tule säilyttää pidempään kuin mikä on lakisääteinen säilytysaika (tällä hetkellä 10 vuotta sopimussuhteen/toimen päättymisestä). Jos kyseessä on meneillään oleva oikeudenkäynti, tietoja voidaan käsitellä siihen asti kunnes ratkaisu on saatu.

Tietoja, jotka on hankittu kohdassa 4 (suora ja epäsuora markkinointi samoin kuin markkinointitutkimukset) ja kohdassa 5 (kyselytutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tilastoinnit) esitettyjä toimintoja varten, voidaan käyttää niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin enintään 2 vuoden ajan tietojen keräämisestä. 

Tietoja, jotka on kerätty kohdassa 6 (profilointi) esitettyjä käyttötarkoituksia varten, voidaan käyttää niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin enintään vuoden ajan tietojen keräämisestä.

 

5. Vastaanottajat ja tiedon siirto EU:n ulkopuolelle

Tietosi voidaan välittää seuraaville tahoille niiden henkilöiden lisäksi, jotka ovat virkansa puolesta vastuussa tietojen käsittelystä:

 1. yksityiset ja julkiset tahot toteutettaessa hallinnollisia ja oikeudellisia toimintoja yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 säännösten mukaisesti;

 2. instituutiot, ammatilliset organisaatiot ja muut viranomaiset;

 3. konsultit ja yritykset, jotka auttavat yritystä IT-palveluissa ja -infrastruktuureissa;

 4. ammattilaiset, palveluntuottajat ja konsultit, jotka auttavat yritystä talouteen ja liike-elämään sekä oikeudellisiin ja lääketieteellisiin palveluihin liittyen;

 5. pankit ja luottoyhtiöt;

 6. vakuutusyritykset ja -yhtiöt;

 7. emo-, tytär-, osakkuus- tai sidosyritykset;

 8. terveydenhuollon organisaatiot, lääkärit ja muu hoitohenkilökunta;

 9. DAN (Divers Alert Network) Europe foorumin käyttäjät ja palveluntuottajat;

 10. muut DAN (Divers Alert Network) Europe verkostoon kuuluvat kouluttajat, kouluttajien opettajat ja ulkopuoliset yhteistyökumppanit.

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näin toimittaessa DAN (Divers Alert Network) Europe takaa, että henkilötietojasi käsittelevät asianosaiset, joille tiedot on toimitettu yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 artiklassa 45 mainittujen periaatteiden mukaisesti. Tämä artikla koskee Euroopan komission riittävyyspäätöksen olemassaoloa. Näiden päätösten puuttuessa tiedot toimitetaan asianmukaisten suojatoimien vallitessa sen mukaan mitä artiklassa 46 on mainittu. Vaihtoehtoisesti toimitaan artiklan 49 ensimmäisen kohdan alakohdan b mukaisesti, joka koskee tilannetta, kun tiedon siirto on välttämätöntä rekisteröidyn henkilön ja DAN (Divers Alert Network) Europe välillä solmitun sopimuksen toteuttamiseksi. Lisätietoja ja kopioita tiedoista on mahdollista saada ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 1 (“Rekisterinpitäjän yhteystiedot”) esitettyjen yhteystietojen mukaisesti.
 

Henkilötietoja ei anneta kenellekään muulle tai millään muulla tavalla.

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä henkilönä sinua koskevat alla luetellut oikeudet. Samoin sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Nämä oikeutesi voit panna käytäntöön lähettämällä pyynnön rekisterinpitäjälle kohdan 1 mukaisesti.

GDPR:n kohta Rekisteröidyn oikeudet
Artikla 15 - Oikeus saada tietoja Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi vai ei. Sinulla on myös oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi niitä käsiteltäessä samoin kuin oikeus saada käsittelyyn liittyvää tietoa.
Artikla 16 - Oikeus virheen oikaisuun Sinulla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee henkilötiedoissa olevat virheet ilman kohtuutonta viivettä. Tietojen käyttötarkoituksen huomioon ottaen sinulla on oikeus vaillinaisten tietojen täydentämiseen. Tähän sisältyy mahdollisuus toimittaa lisätiedonanto.
Artikla 17 - Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) Sinulla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä poistaa henkilötietosi ilman kohtuutonta viivettä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman kohtuutonta viivettä.  
Artikla 18 - Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojesi käsittelyä, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

a) kun rekisteröity kiistää henkilötietojen oikeellisuuden, jolloin käsittelyn rajoitus on voimassa niin kauan, että rekisterinpitäjällä on mahdollisuus tarkistaa tietojen oikeellisuus;

b) tietojen käsittely on laitonta ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

c) rekisterinpitäjällä ei ole enää tarvetta tietojen käsittelyyn, mutta rekisteröity vaatii niitä juridisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen;

d) rekisteröity on vastustanut käsittelyä artiklan 21(1) nojalla odottaessaan vahvistusta siihen, kumoavatko rekisterinpitäjän lailliset perusteet rekisteröidyn lailliset perusteet; 

Artikla 20 - Oikeus tietojen siirtämiseen Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman että rekisterinpitäjä, jolle tiedot on toimitettu, estää sinua. Käyttäessäsi tätä oikeuttasi tietojen siirtämiseen sinulla on oikeus siihen, että ensimmäinen rekisterinpitäjä siirtää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on teknisesti toteutettavissa.
Artikla 21 - Oikeus esittää vastalause Sinulla on koska tahansa erikoistilanteestasi johtuen oikeus esittää vastalause niiden henkilötietojesi käsittelylle, jotka perustuvat artiklan 6(1) alakohtiin e) tai f). Tähän sisältyy näihin säännöksiin perustuva profilointi. Jos olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan erityistarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa.
Artikla 22 - Oikeus siihen, että et ole automatisoidun yksilöllisen päätöksenteon kohteena, mukaan lukien profilointi Sinulla on oikeus siihen, että et ole sellaisen päätöksenteon kohteena, joka perustuu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn profilointi mukaan lukien, kun käsittely tuottaa oikeudellisia vaikutuksia, jotka koskevat sinua tai vastaavasti vaikuttavat sinuun merkittävästi.

 

 

7. Profilointi

Jos annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn profilointitarkoituksia varten, tietoja käsitellään tällöin tietojenkäsittelylaitteilla, jotka luovat sinusta kaupallisen ja käyttäytymistäsi kuvaavan profiilin crosscheck-menetelmän avulla. Tästä henkilötietojen käsittelymenetelmästä aiheutuu odotetusti tiettyjä seuraamuksia, esimerkiksi erittäin profiloitujen kaupallisten ilmoitusten lähettäminen, informatiivisen materiaalin toimittaminen ja kutsujen lähettäminen tapahtumiin, joiden oletetaan kuuluvan mielenkiinnon kohteisiisi.

Rekisteröidyllä henkilöllä on kaikissa tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjän puolelta palvelua, jonka toteuttaa ihminen. Tämä koskee päätöksentekoa, tilanteita, joissa rekisteröity haluaa ilmaista mielipiteensä, saada selityksen tehtyyn päätökseen ja riitauttaa päätöksen. 

Ilmoitan täten, että olen lukenut tietosuojakäytäntöä koskevan tiedotteen ja tietojen käyttötarkoitukset, joihin viitataan kohdassa 1 (sopimukseen liittyvien palveluiden tuottaminen), kohdassa 2 (verot, kirjanpito ja muut lakisääteiset velvollisuudet) ja kohdassa 3 (juridinen etu – oikeus puolustautumiseen).