Riskien tunnistaminen ja arviointi
Mikä on HIRA

DANin HIRA-ohjelma (Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi) auttaa sukelluskeskusten ja -koulujen omistajia, hoitajia, henkilökuntaa ja sukellusammattilaisia tunnistamaan vaaratilanteet ennen kuin ne johtavat loukkaantumisiin tai menetyksiin.
Ohjelmassa keskitytään sellaisten riskien realistiseen ja käytännönläheiseen arviointiin, jotka saattaisivat johtaa vakaviin seuraamuksiin. Se tarjoaa työvälineitä ja toimintamalleja, joiden avulla onnettomuuksiin voidaan varautua jo ennalta ja näin vähentää niitä.
DANin Pro- ja Club-jäsenet sekä liiketoimintakumppanit saavat tämän ohjelman käyttöönsä ilmaiseksi. Kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide, jonka tarkoituksena on sukellusturvallisuuden edistäminen sekä sukellusalan toiminnan tukeminen.

TASOT
Miksi HIRA-ohjelma?

Kun osallistut DANin HIRA-ohjelmaan, hyödyt siitä ensisijaisesti siten, että onnettomuuksien todennäköisyys pienenee. Samoin niiden vakavuus ja vaikutukset vähenevät.
Ohjelman hyödyt ulottuvat kuitenkin paljon laajemmallekin.

 • Minimoit onnettomuuksien vaikutukset ja niiden vakavuuden liiketoimintasi kannalta.
 • Vähennät asiakkaidesi ja työntekijöidesi loukkaantumisia.
 • Vahinkoihin ja vastuuseen liittyvät kustannukset alenevat pitkällä tähtäimellä.
 • Henkilökunnan koulutus ja pysyvyys paranevat.
 • Pääset hyötymään DANin markkinointitoimista; DAN mainostaa toimintaasi ja HIRA-saavutuksiasi.
 • Organisaatiosi toimintakultturi muuttuu turvallisemmaksi ja myös säilyy sellaisena.

Se, että toimintasi on ollut turvallista ja menestynyt hyvin, osoittaa sen, että liiketoimintasi on terveellä pohjalla ja hyvin hoidettu. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinua eivät uhkaisi mitkään vaarat. Riskejä on aina, kaikkein parhaimmistakin ponnisteluista huolimatta. DAN HIRA-ohjelman ansiosta sinulla on mahdollisuus tarkastella toimintaasi kriittisesti ja laaja-alaisesti toisenkin kerran. Kokeneimmillekin meistä tapahtuu helposti se vahinko, että meistä tulee omahyväisiä ja unohdamme vanhat sattumukset sekä katsomme läpi sormien uusia riskejä, joita on päässyt muodostumaan. Ohjelman läpikäyminen voi vahvistaa sen, että riskisi ovat hyvin hallinnassa, mutta prosessi on kuitenkin vähintään yhtä hyödyllinen kuin sen tulos. Sen avulla voit saada vertailupohjaa, jonka rinnalla voit myöhemmin arvioida tulevaisuuden toimintoja ja riskejä.

Toimiessasi sukellusyrittäjänä HIRA-ohjelma auttaa sinua tutustumaan täysin uusiin riskienhallintaan ja vastuuseen liittyviin alueisiin. Järjestelmällistä riskienhallintaa, sellaisena kuin me sen tunnemme ilmailusta ja terveydenhuollosta, ei ole omaksuttu sukellusalalla, vaikka kaikilla näillä aloilla ilmeneekin samantyyppisiä oikeusjuttuja ja menetyksiä. Sukellusalalla on riskejä kaikkialla, ja helposti tätä pidetään itsestäänselvyytenä tai toisaalta unohdetaan vaarat kokonaan. Sukellusyrittäjinä ja työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta vastaavina meillä ei ole tähän varaa. DANin HIRA-ohjelmaan osallistuminen on yksi tapa tarkastella omaa toimintaansa ja varmistua siitä, että turvallisuutta ei toiminnassa pidetä itsestäänselvyytenä. Se, että on onnistunut välttämään onnettomuudet, ei välttämättä aina kerro turvallisesta toiminnasta.

Nekin sukellusalan ammattilaiset, joilla ei ole omaa sukelluskeskusta tai -myymälää, joutuvat silti kohtaamaan monenlaisia onnettomuuksia sekä maalla että vedessä. Kyky tunnistaa ne ongelmat, jotka liittyvät erilaisiin toimintoihin, vastuun hallintaan ja myös asiakkaisiin, on ratkaisevan tärkeä ammattilaisille sekä heidän itsensä että oppilaiden turvaamisen kannalta. Näin heidän toimintansa menestyy. Sukellusalan ammattilaiset kohtaavat edelleenkin riskejä opettaessaan, kuljettaessaan varusteita ja oppilaita, järjestäessään tai toteuttaessaan charter-kuljetuksia sekä monissa muissa sukeltamiseen liittyvissä toiminnoissa. Näitä ongelmia aiheuttavia seikkoja katsotaan usein läpi sormien, ja tämä aiheuttaa sukellusalalla toimiville monenlaista vahinkoa. DANin HIRA-ohjelman tarkoituksena on tuoda parannusta tähän tilanteeseen, niin että voit opettaa ja huolehtia oppilaistasi turvallisissa olosuhteissa.

DANin HIRA-ohjelma perustettiin tarkoituksena edistää sukellusalan kasvua, vähentää alalla toimivien menetyksiä ja ehkäistä loukkaantumisia. Sukellusala ei selviä ilman ammattilaisiaan, ja sukellusturvallisuuden edistämistä ei voida rajoittaa vain virkistyssukeltajiin. Näin ollen ohjelma on ilmainen DAN Pro - ja DAN Club -jäsenille sekä Business Partners -kumppaneille ennaltaehkäisevänä turvallisuutta edistävänä toimenpiteenä alallamme. Tarkoituksena on pitää sukellusala elinvoimaisena.

DANin HIRA-ohjelma on tarkoitettu kaikille sukellusalan ammattilaisille. Voit hyödyntää sitä toiminnassasi, olitpa sitten kouluttaja, charter-operaattori, sukelluskeskuksen omistaja tai tarjoat vesiurheiluun liittyviä palveluja toissijaisena tulolähteenä. Koska ohjelman kohderyhmä on niin laaja, kaikki sen osa-alueet eivät sovellu kaikkeen toimintaan. Sinun tehtävänäsi on päättää, mitkä osat ohjelmasta ovat hyödyllisiä juuri sinun kannaltasi. Kyseessä on työväline, joka auttaa sinua hallitsemaan riskejä. Kyseessä ei siis ole mikään tarkistusohjelma tai ohjelma, jonka tarkoituksena on selvittää, noudatatko kaikkia määräyksiä. Päämääränä on auttaa osaavia ja taitavia toimijoita heidän liiketoiminnassaan ja keventää heidän vastuutaan.  

HIRA-TASOT
HIRA-OHJELMA TASO 1

HIRA-ohjelman tasolla 1 on vaatimuksena, että sukellusyrittäjällä tai -ammattilaisella on peruskoulutus ja -välineistö onnettomuustilanteita varten. Samoin hänellä on suunnitelmat ja toimintamallit hätätilanteiden varalta.
Tasolla 1 on kyse itsearvioinnista, ja se suoritetaan verkossa.

MENE TASOLLE 1
HIRA-OHJELMA TASO 2

HIRA-taso 2 vaatii täydennyskoulutusta sekä laajemman toimintamenetelmien ja pelastussuunnitelmien toteuttamista ja harjoittamista. Kuten HIRA-taso 1, myös taso 2 on itsearviointi ja suoritetaan verkossa.
Kun osallistujat ova suorittaneet HIRA-ohjelman tason 1, he saavat kutsun osallistua HIRA-ohjelman tasolle 2.

MENE TASOLLE 2
HIRA-OHJELMA TASO 3

HIRA-ohjelman taso 3 on laaja ja yksityiskohtainen riskien arviointiohjelma. Tällä tasolla käydään läpi lähes kaikki liiketoiminnan ja sukellustoimintojen osa-alueet. Ylimääräiset hätätilasuunnitelmat vaaditaan sen mukaan mikä on toiminnan laajuus.
Tämä taso voidaan suorittaa verkossa, tai se voidaan pyynnöstä toteuttaa myös paikan päällä.

Lisätietoa on lähiaikoina saatavilla.

HIRA-OHJELMA TASO 1

Osallistuminen on ilmaista DANin jäsenille ja/tai Business Partners -kumppaneille Sukellusyritykset - Sukellusten järjestäjät - Sukelluskouluttajat

Participate
Partecipate Dive Instructors

 

VAATIMUKSET

Koulutus: Henkilökunta on saanut ensiapu- ja BLS-koulutuksen ja on koulutettu antamaan happea
Välineet: Ensiapupakkaukset ja happilaitteet valmiina käyttöön sukelluksen suorituspaikassa tai altaalla
Vakuutus: Vaatimuksena on liiketoiminnan yleinen ja/tai ammattilaisen vastuuvakuutus
Vakiotoimintaohjeet

 • Ennen sukeltamista suoritettavat turvallisuusohjeistukset (koskien allasta ja sukelluksen suorituspaikkaa)
 • Sukellusalusta koskevat turvallisuusohjeistukset
 • Sukelluksen jälkeiset tiedotukset ja henkilöiden pääluvun laskeminen fyysistä kuntoa arvioivan tarkastuslistan avulla

Hätätilanteita koskevat toimintasuunnitelmat: Hätätilasuunnitelmat koskien kadonneita sukeltajia sekä sukellus- ja muita loukkaantumisia

HIRA-OHJELMA TASO 2

Kun osallistujat ova suorittaneet HIRA-ohjelman tason 1, he saavat kutsun osallistua HIRA-ohjelman tasolle 2.


Osallistuminen on ilmaista DANin jäsenille ja/tai Business Partners -kumppaneille - Sukellusyritykset - Sukellusten järjestäjät - Sukelluskouluttajat

 

VAATIMUKSE

Koulutus:

 • Lisäkoulutus, joka sisältää vaarallisten merieliöiden aiheuttamat vammat (soveltuvin osin), neurologinen tutkimus ja AED:n käyttö, jos eivät ole jo sisältyneet aiempiin kursseihin
 • Vähintään yksi ensiapukouluttaja (vain yritykset)

Välineet:

 • AED-defibrillaattori
 • YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITELMA

Vakiotoimintaohjeet:

 • Ensiapupakkausten ja happilaitteiden huolto
 • Edellytykset kieltäytyä palvelun tarjoamisesta asiakkaalle sen perusteella, että asiakkaan kunto ei ole riittävä sukellukselle
 • Säännöllinen harjoittelu hätätilanteita varten

Hätätilanteita koskevat toimintasuunnitelmat : Ylimääräiset hätätilasuunnitelmat toiminnan laajuuteen perustuen - tarkastuslista toimitettu

KATSO LISÄTIETOA (myös tason 1 kohdalla mainitut)

Guide to an Environmental Sustainability Plan

DIVING SAFETY OFFICER

DANin sukellusturvallisuusjohtajat ovat sukellusammattilaisia, jotka ovat saaneet laajan koulutuksen riskien tunnistamiseen ja arviointiin liittyen.
He voivat työskennellä sukelluskeskuksissa tai tarjota niille palveluksiaan. Työssään he voivat kehittää vakiotoimintaohjeita ja hätätilanteita koskevia toimintasuunnitelmia.
He voivat myös auttaa toteuttamaan kaiken sen, mitä vaaditaan HIRA-ohjelman tasolle 3.

Diving Safety Advisor

Valikoitu joukko sukellusturvallisuusjohtajia koulutetaan myös sukellusturvallisuusneuvojiksi (DSA). He auttavat DANia tiedon levittämisessä HIRA:n kolmastasosta ja ohjelman edistämisessä ja jakavat ilmaiseksi neuvoja ja opastusta HIRA:an osallistuville.
Heitä voi myös pyytää maksua vastaan suorittamaan riskien tunnistamisen ja arvioinnin sukelluskeskuksessa, ja he toimittavat sukelluskeskukselle yksityiskohtaisen raportin, kun tällainen arviointi on suoritettu.

os haluat lisätietoa kurssista tai haluat osallistua sille, ole meihin sähköpostitse yhteydessä ja lähetä CV
DSO-KURSSI

DANin DSO-kurssi on kuuden päivän kurssi, joka sisältää sekä teoriaopetusta että käytäntöä. Kurssin erityisyydestä johtuen se ei ole kaikille avoin, vaan se on tarkoitettu vain tietylle valikoidulle kokeneista sukellusalan ammattilaisista koostuvalle ryhmälle. Kurssi sisältää seuraavat aiheet:

 • Riskien arviointi ja vähentäminen
 • Meluun ja valaistukseen liittyvää ergonomiaa
 • Paloturvallisuus
 • Hapen puhdistus
 • Voitelu- ja tiivisteaineet
 • Kaasukompressorit I Annostimet I Paineilma laitesukellukseen
 • Sukelluslääketieteen luennot (4)
 • Ekologiset näkökohdat
 • Painekammiot
 • Kestävän liiketoiminnan suunnittelu
 • Työturvallisuus ja terveydestä huolehtiminen työssä
 • Turvallisuuden kehittämisohjelma
 • Hätätilanteita koskevat toimintasuunnitelmat
 • Turvallisuusohjekirja
 • Kuinka HIRA-ohjelma toteutetaan
 • Paikan päällä suoritettavat käytännön arvioinnit

Kurssilla opettavat kokeneet DANin henkilökunnan jäsenet. Kurssin virallinen kieli on englanti. Jos haluat lisätietoa kurssista tai haluat osallistua sille, ole meihin sähköpostitse yhteydessä ja lähetä CV:si osoitteeseen [email protected]